Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/1844
Başlık: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Güzel, Cem
Anahtar kelimeler: Matematik
Matematik kaygısı
Problem
Problem çözme
Günlük hayatta problem çözme
Lise öğrenciler
Maths
Maths anxiety, problem
Solving problem
High school students
Daily life
Yayın Tarihi: 2014
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Çalısmada, öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri “Matematik Kaygı Ölçeği” (Elçin, 2015) kullanılarak tespit edilmistir. Öğrencilerin problem çözme becerilerini tespit etmek için “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıstır. Arastırmanın örneklemi, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı içinde Đstanbul Anadolu yakasındaki Tuzla ve Pendik Đlçelerinde bulunan altı devlet lisesinden (Tuzla Anadolu Lisesi, Behiye-Nevhiz Anadolu Lisesi, Tuzla Endüstri ve Meslek lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Đmam Hatip Lisesi, Pendik Anadolu Lisesi) lise 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden toplam 631 kisiden olusmaktadır. Arastırma verileri; SPSS for Windows 15.0 istatistik paket programıyla analiz edilmis olup, değiskenlerden normal dağılım gösteren ikili grupların karsılastırılmasında bağımsız gruplar t testi, normal dağılım gösteren ikiden fazla grup karsılastırılmalarında tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıstır. Arastırmanın bulgularına göre; problem çözme becerileri alt boyut puanlarının tamamı matematik kaygısındaki toplam varyansın yaklasık % 20 sini açıklamaktadır. Problem çözme becerileri alt boyutlarının matematik kaygısını yordamadaki göreli önem sırası; kaçınan, aceleci, düsünen, kendine güven, planlı olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına iliskin t-testi sonuçları incelendiğinde; sadece aceleci, düsünen, kaçınan ve kendine güven problem çözme alt boyutlarının matematik kaygısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Arastırmanın diğer bulguları literatür ısığında tartısılarak yorumlanmıs ve ileride yapılacak arastırmalara yönelik önerilerde bulunulmustur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1844
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
381437.pdfTez dosyası1.66 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.