Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1844
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGüzel, Cem-
dc.date.accessioned2019-05-11T07:42:54Z-
dc.date.available2019-05-11T07:42:54Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1844-
dc.description.abstractÇalısmada, öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri “Matematik Kaygı Ölçeği” (Elçin, 2015) kullanılarak tespit edilmistir. Öğrencilerin problem çözme becerilerini tespit etmek için “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıstır. Arastırmanın örneklemi, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı içinde Đstanbul Anadolu yakasındaki Tuzla ve Pendik Đlçelerinde bulunan altı devlet lisesinden (Tuzla Anadolu Lisesi, Behiye-Nevhiz Anadolu Lisesi, Tuzla Endüstri ve Meslek lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Đmam Hatip Lisesi, Pendik Anadolu Lisesi) lise 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden toplam 631 kisiden olusmaktadır. Arastırma verileri; SPSS for Windows 15.0 istatistik paket programıyla analiz edilmis olup, değiskenlerden normal dağılım gösteren ikili grupların karsılastırılmasında bağımsız gruplar t testi, normal dağılım gösteren ikiden fazla grup karsılastırılmalarında tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıstır. Arastırmanın bulgularına göre; problem çözme becerileri alt boyut puanlarının tamamı matematik kaygısındaki toplam varyansın yaklasık % 20 sini açıklamaktadır. Problem çözme becerileri alt boyutlarının matematik kaygısını yordamadaki göreli önem sırası; kaçınan, aceleci, düsünen, kendine güven, planlı olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına iliskin t-testi sonuçları incelendiğinde; sadece aceleci, düsünen, kaçınan ve kendine güven problem çözme alt boyutlarının matematik kaygısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Arastırmanın diğer bulguları literatür ısığında tartısılarak yorumlanmıs ve ileride yapılacak arastırmalara yönelik önerilerde bulunulmustur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectMatematiktr_TR
dc.subjectMatematik kaygısıtr_TR
dc.subjectProblemtr_TR
dc.subjectProblem çözmetr_TR
dc.subjectGünlük hayatta problem çözmetr_TR
dc.subjectLise öğrencilertr_TR
dc.subjectMathstr_TR
dc.subjectMaths anxiety, problemtr_TR
dc.subjectSolving problemtr_TR
dc.subjectHigh school studentstr_TR
dc.subjectDaily lifetr_TR
dc.titleLİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThis study aimed to examine the relationship between high school students’ math anxiety and problem solving skills in daily life. In order to determine the participants’ math anxiety level they were given “Math Anxiety Scale”. The “Problem Solving Scale” was utilized to determine the students’ daily life problem solving skills. The sample consists of 631 students from six state high schools (Anatolian High School, Technical and Vocational High School, Maritime Vocational High School, Imam-Hatip High school) in Tuzla and Pendik municipalities in Istanbul. The data was analyzed with SPSS-15 for Windows packet program. The data from two group was analyzed with independent t-test and the data showing normal distribution from more than two groups was analyzed with Anova analysis. The results revealed that the problem solving skills altogether explained %20 of variance of math anxiety. The factors of problem solving were ordered in relative importance to explain the math anxiety are avoident, impulsive, reflective, self-confident, organized approaches to problem-solving. The analyses regarding the results of t-test related the significant value of the regression analysis of t-test showed that only the impulsive, reflective and self-confident approaches to the daily life- problems have the significant predictive factors for math anxiety. The results of this study were discussed within the lines of related literature and new suggestions were produced for the future research related the topic of this study.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber150tr_TR
dc.identifier.bibliographictagYüksek Lisans, Đsletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Tez Danısmanı: Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR Kasım, 2014tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
381437.pdfTez dosyası1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.