Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1844
Title: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Authors: Güzel, Cem
Keywords: Matematik
Matematik kaygısı
Problem
Problem çözme
Günlük hayatta problem çözme
Lise öğrenciler
Maths
Maths anxiety, problem
Solving problem
High school students
Daily life
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Çalısmada, öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri “Matematik Kaygı Ölçeği” (Elçin, 2015) kullanılarak tespit edilmistir. Öğrencilerin problem çözme becerilerini tespit etmek için “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıstır. Arastırmanın örneklemi, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı içinde Đstanbul Anadolu yakasındaki Tuzla ve Pendik Đlçelerinde bulunan altı devlet lisesinden (Tuzla Anadolu Lisesi, Behiye-Nevhiz Anadolu Lisesi, Tuzla Endüstri ve Meslek lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Đmam Hatip Lisesi, Pendik Anadolu Lisesi) lise 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden toplam 631 kisiden olusmaktadır. Arastırma verileri; SPSS for Windows 15.0 istatistik paket programıyla analiz edilmis olup, değiskenlerden normal dağılım gösteren ikili grupların karsılastırılmasında bağımsız gruplar t testi, normal dağılım gösteren ikiden fazla grup karsılastırılmalarında tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıstır. Arastırmanın bulgularına göre; problem çözme becerileri alt boyut puanlarının tamamı matematik kaygısındaki toplam varyansın yaklasık % 20 sini açıklamaktadır. Problem çözme becerileri alt boyutlarının matematik kaygısını yordamadaki göreli önem sırası; kaçınan, aceleci, düsünen, kendine güven, planlı olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına iliskin t-testi sonuçları incelendiğinde; sadece aceleci, düsünen, kaçınan ve kendine güven problem çözme alt boyutlarının matematik kaygısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Arastırmanın diğer bulguları literatür ısığında tartısılarak yorumlanmıs ve ileride yapılacak arastırmalara yönelik önerilerde bulunulmustur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1844
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
381437.pdfTez dosyası1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.