Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/1802
Başlık: YEREL İKTİDAR VE KADIN ALGISI İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Yazarlar: Aslan, Abdülhalim
Anahtar kelimeler: Toplumsal Cinsiyet
Kadın Algısı
Bağcılar Belediyesi
Kadın Politikaları
Yerel Siyaset
Gender
Women's Perception
Bağcılar Municipality
Women's Policies
Local Politics
Yayın Tarihi: 2014
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Bu araştırmanın amacı belediyelerde kadınlara yönelik uygulanan politikaların niteliğini, sonuçlarını ve etkilerini algı yönünden araştırmaktır. Bu doğrultuda belediyenin kadınlara yönelik faaliyetlerine katılım gösteren kursiyerlerin yerel iktidarın kadınlara yönelik algısına ilişkin memnuniyet düzeyinin; ikamet etme süresine, faaliyetlere katılma süresine, gelir düzeyine, iş/çalışma durumuna, faaliyetlerden haberdar olma durumuna ve medeni duruma göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2013 yılı İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunan, Bağcılar Belediyesi’ne bağlı Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde kursiyer olarak eğitim alan toplam 350 kadın katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan “Demografik Bilgi Formu” ile “Yerel İktidar ve Kadın Algısı Memnuniyeti Soru Listesi” kullanılmıştır. Soru listesi, çalışma grubundaki 309 katılımcıya, 2013 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Araştırmanın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü alt problemlerini test etmek için ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Araştırmanın beşinci ve altıncı alt problemlerinde ilişkisiz örneklemler için t-test kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemlerine ilişkin elde edilen bulgulara göre, Bağcılar Belediyesi’nin kadınlara yönelik faaliyetlerine katılım gösteren kursiyerlerin yerel iktidarın kadınlara yönelik algısına ilişkin memnuniyet düzeyleri; İstanbul’da ikamet etme süresine, belediyenin kadınlara yönelik faaliyetlerine katılma süresine, belediyenin kadınlara yönelik faaliyetlerinden haberdar olma durumuna ve medeni duruma göre değişmemektedir. Buna karşın kursiyerlerin yerel iktidarın kadınlara yönelik algısına ilişkin memnuniyet düzeylerinin kursiyerlerin gelir düzeylerine göre farklılaştığı görülmüştür. Asgari ücretin altında gelir düzeyine sahip olan kursiyerlerin belediyenin kendilerine yönelik faaliyetlerinden memnuniyet düzeyleri orta gelir düzeyine sahip kursiyerlerden daha fazladır. Bir diğer bulguya göre kursiyerlerin yerel iktidarın kadınlara yönelik algısına ilişkin memnuniyet düzeyleri, iş/çalışma durumuna göre değişmektedir. İş oldukça bir kurumda çalışan kursiyerlerin, belediyenin kendilerine yönelik faaliyetlerinden herhangi bir kurumda çalışmayanlardan daha memnun oldukları görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1802
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
361700.pdfTez dosyası1.07 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.