Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1802
Title: YEREL İKTİDAR VE KADIN ALGISI İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Authors: Aslan, Abdülhalim
Keywords: Toplumsal Cinsiyet
Kadın Algısı
Bağcılar Belediyesi
Kadın Politikaları
Yerel Siyaset
Gender
Women's Perception
Bağcılar Municipality
Women's Policies
Local Politics
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araştırmanın amacı belediyelerde kadınlara yönelik uygulanan politikaların niteliğini, sonuçlarını ve etkilerini algı yönünden araştırmaktır. Bu doğrultuda belediyenin kadınlara yönelik faaliyetlerine katılım gösteren kursiyerlerin yerel iktidarın kadınlara yönelik algısına ilişkin memnuniyet düzeyinin; ikamet etme süresine, faaliyetlere katılma süresine, gelir düzeyine, iş/çalışma durumuna, faaliyetlerden haberdar olma durumuna ve medeni duruma göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2013 yılı İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunan, Bağcılar Belediyesi’ne bağlı Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde kursiyer olarak eğitim alan toplam 350 kadın katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan “Demografik Bilgi Formu” ile “Yerel İktidar ve Kadın Algısı Memnuniyeti Soru Listesi” kullanılmıştır. Soru listesi, çalışma grubundaki 309 katılımcıya, 2013 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Araştırmanın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü alt problemlerini test etmek için ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Araştırmanın beşinci ve altıncı alt problemlerinde ilişkisiz örneklemler için t-test kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemlerine ilişkin elde edilen bulgulara göre, Bağcılar Belediyesi’nin kadınlara yönelik faaliyetlerine katılım gösteren kursiyerlerin yerel iktidarın kadınlara yönelik algısına ilişkin memnuniyet düzeyleri; İstanbul’da ikamet etme süresine, belediyenin kadınlara yönelik faaliyetlerine katılma süresine, belediyenin kadınlara yönelik faaliyetlerinden haberdar olma durumuna ve medeni duruma göre değişmemektedir. Buna karşın kursiyerlerin yerel iktidarın kadınlara yönelik algısına ilişkin memnuniyet düzeylerinin kursiyerlerin gelir düzeylerine göre farklılaştığı görülmüştür. Asgari ücretin altında gelir düzeyine sahip olan kursiyerlerin belediyenin kendilerine yönelik faaliyetlerinden memnuniyet düzeyleri orta gelir düzeyine sahip kursiyerlerden daha fazladır. Bir diğer bulguya göre kursiyerlerin yerel iktidarın kadınlara yönelik algısına ilişkin memnuniyet düzeyleri, iş/çalışma durumuna göre değişmektedir. İş oldukça bir kurumda çalışan kursiyerlerin, belediyenin kendilerine yönelik faaliyetlerinden herhangi bir kurumda çalışmayanlardan daha memnun oldukları görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1802
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
361700.pdfTez dosyası1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.