Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/8738
Başlık: ULUSLARARASI HUKUKTA ĠNSANLIĞA KARġI SUÇLARIN TANIMLANMASI
Yazarlar: SABAH, Rasan Luqman
Anahtar kelimeler: İnsanlığa karşı suçlar
Londra Şartı
Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü
kanunilik ilkesi
Yayın Tarihi: 2019
Özet: Ġnsanlığa karĢı suçlar uluslararası belgelerde çerçeve suç niteliğinde düzenlenmiĢ, suç fiilleri sayıldıktan sonra „diğer insanlık dıĢı fiiller‟ ifadesiyle baĢka fiillerin suç kategorisine sokulabilmesi sağlanmıĢtır. Ġnsanlığa karĢı suçların Roma Statüsü ile kabul edilen metni de böyledir. Bu durum, kanunilik ilkesine aykırıdır. Bu sebeple insanlığa karĢı suçların bir an önce sınırlandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda uluslararası hukuk komisyonları ve tarihteki önemli davaların sonuçlarına bakılıp oluĢturulacak hukuki metinlerin insanlığa karĢı suçların tanımlanması ve kapsamı açısından önem arz etmektedir. Öte yandan BirleĢmiĢ Milletler gibi dünya çapında sözü geçen kurumların bu konuda dünya ülkelerine hukukun üstünlüğünün geçerliliği ve uygulanması açısından bir baskı uygulaması da önemlidir. Dünya tarihine damgasını vurmuĢ olan, insanlığa karĢı suçların, bir daha bu tür suçların iĢlenmesine engel olmak için okunması ve bilinmesi açısından, gerek hukukçular gerek diğer vatandaĢlar için önem teĢkil etmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8738
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10294325.pdf1.07 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.