Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8738
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSABAH, Rasan Luqman-
dc.date.accessioned2021-06-02T06:18:45Z-
dc.date.available2021-06-02T06:18:45Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/8738-
dc.description.abstractĠnsanlığa karĢı suçlar uluslararası belgelerde çerçeve suç niteliğinde düzenlenmiĢ, suç fiilleri sayıldıktan sonra „diğer insanlık dıĢı fiiller‟ ifadesiyle baĢka fiillerin suç kategorisine sokulabilmesi sağlanmıĢtır. Ġnsanlığa karĢı suçların Roma Statüsü ile kabul edilen metni de böyledir. Bu durum, kanunilik ilkesine aykırıdır. Bu sebeple insanlığa karĢı suçların bir an önce sınırlandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda uluslararası hukuk komisyonları ve tarihteki önemli davaların sonuçlarına bakılıp oluĢturulacak hukuki metinlerin insanlığa karĢı suçların tanımlanması ve kapsamı açısından önem arz etmektedir. Öte yandan BirleĢmiĢ Milletler gibi dünya çapında sözü geçen kurumların bu konuda dünya ülkelerine hukukun üstünlüğünün geçerliliği ve uygulanması açısından bir baskı uygulaması da önemlidir. Dünya tarihine damgasını vurmuĢ olan, insanlığa karĢı suçların, bir daha bu tür suçların iĢlenmesine engel olmak için okunması ve bilinmesi açısından, gerek hukukçular gerek diğer vatandaĢlar için önem teĢkil etmektedir.tr_TR
dc.subjectİnsanlığa karşı suçlartr_TR
dc.subjectLondra Şartıtr_TR
dc.subjectUluslararası Ceza Mahkemesi Statüsütr_TR
dc.subjectkanunilik ilkesitr_TR
dc.titleULUSLARARASI HUKUKTA ĠNSANLIĞA KARġI SUÇLARIN TANIMLANMASItr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10294325.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.