Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/7340
Başlık: İSTANBUL’DAKİ ARAP EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLER AÇISINDAN EĞİTİM ORTAMININ YETERLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÖLÇEK GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMAS
Yazarlar: ALOWYD, Jehad
Anahtar kelimeler: : Eğitim ortamı
Yönetici
Öğretmen
Yabancı eğitim kurumu
Yayın Tarihi: 2021
Özet: Eğitim ortamı tüm eğitim faaliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturan her türlü fiziksel ortamdır. Fiziksel ortamın yeterliliği ise, öğrenmenin temel unsurudur ve öğrenme performansına katkıda bulunur. Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da faaliyet gösteren Arap okullarında, eğitim ortamının öğretmenler ve yöneticilerin demografik faktörleri açısından değerlendirilmesidir. Diğer yandan, eğitimin ortamının yeterliliğinde hangi faktörlerin etkili olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu amaçla, tarafımızca 31 maddeden ve 4 alt boyuttan oluşan bir eğitim ortamı değerlendirme ölçeği geliştirilerek, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak literatüre sunulmuştur. Toplam 181 katılımcının %57,5’inin eğitim ortamını yeterli buldukları, %35,4’ünün eğitim ortamını kısmen yeterli bulduğu ve %7,2’nin eğitim ortamını yeterli bulmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Grup farklılığı analizlerinde, sınıf ortamı, bina koşulları, donanım ve ilişkiler için cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, branş görevi, okuldaki görev süresi, okuldaki eğitimin yeterlilik durumu açısından anlamlı farklılık görülmüştür. Buna karşılık eğitim düzeyi ve çalışılan görev açısından anlamlı farklılık yoktur. Korelasyon analizi sonucunda, eğitim ortamını belirleyen alt boyutların birbiriyle doğrusal pozitif yönde anlamlı ilişkili olduğu belirlenmiştir. Lojistik regresyon analizi sonucunda, eğitim ortamının yeterliliği üzerinde sırasıyla sınıf ortamı, bina koşulları, donanım ve ilişkiler boyutu etkilidir.Yapılacak iyileştirme çalışmalarında, sınıf ortamının ilk sırada, bina koşullarının ikinci sırada, donanım üçüncü ve ilişkilerin son sırada düzenlenmesi gerektiği belirlenmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/7340
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10385230.pdf1.88 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.