Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/5214
Başlık: TASARIMCININ YARATICILIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE ÇİZGİNİN ETKİSİ
Yazarlar: Al Najjar, İssam
Anahtar kelimeler: Sanat
Çevre
Sanatçı
Yaratıcılık
Sanat eğitimi
Tasarımcı
Tasarım
El resimleri
Diyagramlar
Bilgisayar grafikleri
Kavramsal tasarım aşaması
Designer
Art
Environment
Artist
Creativity
Art education
Design
Hand sketching
Computer drawings
Yayın Tarihi: 2016
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Her insan teknolojiyi öğrenebilir, fakat her insan sanatçı olamaz. Toplumsal bir varlık olarak tarih öncesi dönemlerden beri, önce küçük gruplar sonra örgütlenen ve büyüyen çeĢitli topluluklar içinde varlığını sürdüren insan, çevresini saran öznel ya da nesnel gerçeklikle değerlendirilir. Bu topluluklar içinden çıkan sanatçılar da bu toplumsal çevrede ve bu çevrenin kendine özgü yaĢam ve düĢünce tarzı içinde yetiĢir. Sanatçının yaratıcılığının geliĢimindeki en önemli etken çevresidir. Çünkü yaratıcılık doğuĢtan gelir ve çevreden etkilendiği oranda geliĢir. Her sanatçı yaratıcılığının boyutları doğrultusunda bu edimleri sanatsal üretimine yansıtır. Toplumsal değerleri yükseltecek, daha geliĢmiĢ ve ileri düzeyde bir yaĢam kalitesi sağlayacak, çağımız insanını yabancılaĢma tehlikesinden koruyacak en etkin yol, sanatsal üretim ve tüketimdeki nitelik ve kalitedir. Sanatsal üretim de tüketim de geliĢmiĢ bir sanat eğitimini gerektirmektedir. Son yıllarda, bilgisayar resim araçlarının yaygın kullanımı sonucunda, hızlı Ģekiller, yazılım hatları, bilgisayar teknikleri kullanılarak akademik ve akademik olmayan, genel olarak tasarım ve özel olarak da grafik tasarımlarının eğitimi ve mesleki uygulamada el resimlerin değerine dair tartıĢmalar ortaya çıkmıĢtır. Tasarım sürecinde en önemli aĢama kavramsal tasarım aĢamasıdır. “Adobe Illustrator, Corel Draw” gibi çoğu bilgisayar resim sistemleri, tasarım sürecinden daha ayrıntılı bir aĢamaya doğru gitmesine rağmen, bu alanda bazı tasarımcılar, akademisyenler ve üniversiteler, kalem, kâğıdı bırakıp tasarım fikirlerini oluĢturma sürecinde bilgisayara yönelmiĢlerdir. Bu araĢtırmada akademik tecrübelere dayanılarak, tasarım sürecindeki birincil çizgilerin (sketch) önemi, bunların tasarımcının düĢünce ve yaratıcılığı ile beceri ve sanatsal vizyonu üzerindeki etkisinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Resim de yardımcı olan bilgisayar sistemlerin eksikliğinden dolayı el resimlerin tasarım sürecinin baĢında yapmıĢ olduğu resimlere göre verimsiz kılmaktadır. Amaç, kavramsal tasarım aĢamasında yürütülen el resimlerinin önemini belirtmektir. AraĢtırmada “Kavramsal tasarım, bilgisayar grafikleri kullanılarak gerçekleĢtirilebilirrmi?” sorusuna cevap aranacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5214
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10129066.pdf2.36 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.