Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5214
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAl Najjar, İssam-
dc.date.accessioned2019-12-15T07:22:09Z-
dc.date.available2019-12-15T07:22:09Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5214-
dc.description.abstractHer insan teknolojiyi öğrenebilir, fakat her insan sanatçı olamaz. Toplumsal bir varlık olarak tarih öncesi dönemlerden beri, önce küçük gruplar sonra örgütlenen ve büyüyen çeĢitli topluluklar içinde varlığını sürdüren insan, çevresini saran öznel ya da nesnel gerçeklikle değerlendirilir. Bu topluluklar içinden çıkan sanatçılar da bu toplumsal çevrede ve bu çevrenin kendine özgü yaĢam ve düĢünce tarzı içinde yetiĢir. Sanatçının yaratıcılığının geliĢimindeki en önemli etken çevresidir. Çünkü yaratıcılık doğuĢtan gelir ve çevreden etkilendiği oranda geliĢir. Her sanatçı yaratıcılığının boyutları doğrultusunda bu edimleri sanatsal üretimine yansıtır. Toplumsal değerleri yükseltecek, daha geliĢmiĢ ve ileri düzeyde bir yaĢam kalitesi sağlayacak, çağımız insanını yabancılaĢma tehlikesinden koruyacak en etkin yol, sanatsal üretim ve tüketimdeki nitelik ve kalitedir. Sanatsal üretim de tüketim de geliĢmiĢ bir sanat eğitimini gerektirmektedir. Son yıllarda, bilgisayar resim araçlarının yaygın kullanımı sonucunda, hızlı Ģekiller, yazılım hatları, bilgisayar teknikleri kullanılarak akademik ve akademik olmayan, genel olarak tasarım ve özel olarak da grafik tasarımlarının eğitimi ve mesleki uygulamada el resimlerin değerine dair tartıĢmalar ortaya çıkmıĢtır. Tasarım sürecinde en önemli aĢama kavramsal tasarım aĢamasıdır. “Adobe Illustrator, Corel Draw” gibi çoğu bilgisayar resim sistemleri, tasarım sürecinden daha ayrıntılı bir aĢamaya doğru gitmesine rağmen, bu alanda bazı tasarımcılar, akademisyenler ve üniversiteler, kalem, kâğıdı bırakıp tasarım fikirlerini oluĢturma sürecinde bilgisayara yönelmiĢlerdir. Bu araĢtırmada akademik tecrübelere dayanılarak, tasarım sürecindeki birincil çizgilerin (sketch) önemi, bunların tasarımcının düĢünce ve yaratıcılığı ile beceri ve sanatsal vizyonu üzerindeki etkisinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Resim de yardımcı olan bilgisayar sistemlerin eksikliğinden dolayı el resimlerin tasarım sürecinin baĢında yapmıĢ olduğu resimlere göre verimsiz kılmaktadır. Amaç, kavramsal tasarım aĢamasında yürütülen el resimlerinin önemini belirtmektir. AraĢtırmada “Kavramsal tasarım, bilgisayar grafikleri kullanılarak gerçekleĢtirilebilirrmi?” sorusuna cevap aranacaktır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectÇevretr_TR
dc.subjectSanatçıtr_TR
dc.subjectYaratıcılıktr_TR
dc.subjectSanat eğitimitr_TR
dc.subjectTasarımcıtr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectEl resimleritr_TR
dc.subjectDiyagramlartr_TR
dc.subjectBilgisayar grafikleritr_TR
dc.subjectKavramsal tasarım aşamasıtr_TR
dc.subjectDesignertr_TR
dc.subjectArttr_TR
dc.subjectEnvironmenttr_TR
dc.subjectArtisttr_TR
dc.subjectCreativitytr_TR
dc.subjectArt educationtr_TR
dc.subjectDesigntr_TR
dc.subjectHand sketchingtr_TR
dc.subjectComputer drawingstr_TR
dc.titleTASARIMCININ YARATICILIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE ÇİZGİNİN ETKİSİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolEverybody can learn how to use technology, but this does mean that everybody can be an artist. The human, as a social creature by nature with his/her existence firstly in small communities afterwards various organized and growing societies, has been evaluated by subjective and objective reality around. The artists that come from such societies grow up in a social environment and with the societies` style of living and thought. The main factor to an artist‟s creative improvement is the environment can environment. Because some people may be born with a talent and in a good be much improved. Every artist reflects that performance on his/her artistic production according to their creative dimensions. The most effective way that enhances social values, provides more developed and advanced quality of life and at the same time protects people‟s culture from alienation is what judges an artistic production. An improved education system will automatically improve artistic production and consumption. In the last years in the design domains, specifically the graphic design either in the practical or in the academic fields; there is a trend towards the using of hand sketching instead of technology in the design process. While until now there is a huge use of technology in the design process. In the basic steps in the design process the hand sketches are a must. However, in this times some designers skip using the sketches and start directly by computer programs (Adobe illustrator ,Corel draw etc..) this affect in the quality of the design work. From my experience as academician, I am looking to explore the importance of hand sketching in the design process and to what extent it affects in the critical thinking skills of the designer and its importance to present his visual and creative skills. Additionally, I am discussing how the computer programs affect in the design process especially in the first steps of the design and what are the positives and the negatives sides of using them.tr_TR
dc.identifier.bibliographictagAl Najjar, İssam, TASARIMCININ YARATICILIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE ÇİZGİNİN ETKİSİ(2016), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10129066.pdf2.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.