Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/2465
Başlık: Mesleki Gelişim Seminer Çalışmalarının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi Örneklemi
Yazarlar: Genç, Gülin Sevi
Aydın, Ganime
Anahtar kelimeler: Mesleki Çalışma
Mesleki Gelişim
Seminer
Hizmet İçi Eğitim
Öğretmen Yeterlilikleri
Occupational study
Career Development
Seminar
In-service Training
Instructor Capabilites
Yayın Tarihi: 2015
Atıf: 1
Özet: Mesleki Gelişim Seminerler Çalışmaları, eylül ve haziran aylarında 15 günlük süreçte öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaları içermektedir. Araştırmada; öğretmenlerin, mesleki çalışmalar hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Evreni İstanbul ili, örneklemi Bahçelievler ilçesinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşturmaktadır. Araştırma, keşfedici sıralı modelde, karma yöntemle gerçekleştirilmiştir. Nitel bölümde; nicel yöntemde kullanılacak anketi geliştirmek için kullanılacak 65 katılımcıya yüz yüze, yarı yapılandırılmış form uygulanmış, elde edilen veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Nicel bölümde; araştırmacılar tarafından hazırlanmış, güvenirliği 0,95 olarak bulunan “Mesleki Gelişim Seminer Çalışmalarını Değerlendirme” ölçeğine 459 katılımcıya uygulanmış, ölçekten elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri, aritmetik ortalama, T-testi ve one-way ANOVA testi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın amaca uygunluk boyutunda, hizmet yılı değişkenine göre 20 yıl üzeri lehine anlamlı bir farka rastlanmış, çalışmaların “amacına ulaşmayan program” olduğu tespit edilmiştir. İçerik uygunluğu boyutunda içeriklerin “yetersiz ve bilinen konuların tekrarı” olduğu tespit edilmiştir. Süreç uygunluğu boyutunda, yöneticiler ve 51 yaş üstü öğretmenler lehine anlamlı bir farka rastlanmış, sürecin “verimsiz ve zaman kaybı” olduğu tespit edilmiştir. Öğreticilerin uygunluğu boyutunda bekârlar lehine anlamlı bir fark görülmüştür. Yöntem ve tekniklerin uygunluğu boyutunda, erkeklerin ve öğretmenlerin lehine anlamlı bir fark görülmüş, yöntem ve tekniklerin “sıkıcı, tek taraflı ve uygulamadan çok teorik bilgiye dayalı” olduğu tespit edilmiştir. Ortam ve teknik altyapı uygunluğu boyutunda erkekler, bekârlar ve yöneticiler lehine anlamlı fark görülmüş, “çalışma ortamının teknolojiden uzak” olduğu tespit edilmiştir. İhtiyaç uygunluğu boyutunda çalışmaların öğretmen ihtiyaçlarına uygun hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Sonuçların amaca uygunluğu boyutunda yöneticiler, 51 ve üzeri yaş öğretmenler ve lisansüstü eğitim mezunları lehine anlamlı fark görülmüş, çalışma sonuçlarının “uygulamadan uzak ve formalite” olduğu tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2465
Koleksiyonlarda Görünür:Eğitim Fakültesi Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Eğitim Fakültesi Sayı 1.zip417.85 kBUnknownGöster/Aç
Eğitim Fakültesi Sayı 1_p010-049.pdf417.62 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.