Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGenç, Gülin Sevi-
dc.contributor.authorAydın, Ganime-
dc.date.accessioned2019-06-27T11:14:24Z-
dc.date.available2019-06-27T11:14:24Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citation1tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2465-
dc.description.abstractMesleki Gelişim Seminerler Çalışmaları, eylül ve haziran aylarında 15 günlük süreçte öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaları içermektedir. Araştırmada; öğretmenlerin, mesleki çalışmalar hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Evreni İstanbul ili, örneklemi Bahçelievler ilçesinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşturmaktadır. Araştırma, keşfedici sıralı modelde, karma yöntemle gerçekleştirilmiştir. Nitel bölümde; nicel yöntemde kullanılacak anketi geliştirmek için kullanılacak 65 katılımcıya yüz yüze, yarı yapılandırılmış form uygulanmış, elde edilen veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Nicel bölümde; araştırmacılar tarafından hazırlanmış, güvenirliği 0,95 olarak bulunan “Mesleki Gelişim Seminer Çalışmalarını Değerlendirme” ölçeğine 459 katılımcıya uygulanmış, ölçekten elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri, aritmetik ortalama, T-testi ve one-way ANOVA testi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın amaca uygunluk boyutunda, hizmet yılı değişkenine göre 20 yıl üzeri lehine anlamlı bir farka rastlanmış, çalışmaların “amacına ulaşmayan program” olduğu tespit edilmiştir. İçerik uygunluğu boyutunda içeriklerin “yetersiz ve bilinen konuların tekrarı” olduğu tespit edilmiştir. Süreç uygunluğu boyutunda, yöneticiler ve 51 yaş üstü öğretmenler lehine anlamlı bir farka rastlanmış, sürecin “verimsiz ve zaman kaybı” olduğu tespit edilmiştir. Öğreticilerin uygunluğu boyutunda bekârlar lehine anlamlı bir fark görülmüştür. Yöntem ve tekniklerin uygunluğu boyutunda, erkeklerin ve öğretmenlerin lehine anlamlı bir fark görülmüş, yöntem ve tekniklerin “sıkıcı, tek taraflı ve uygulamadan çok teorik bilgiye dayalı” olduğu tespit edilmiştir. Ortam ve teknik altyapı uygunluğu boyutunda erkekler, bekârlar ve yöneticiler lehine anlamlı fark görülmüş, “çalışma ortamının teknolojiden uzak” olduğu tespit edilmiştir. İhtiyaç uygunluğu boyutunda çalışmaların öğretmen ihtiyaçlarına uygun hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Sonuçların amaca uygunluğu boyutunda yöneticiler, 51 ve üzeri yaş öğretmenler ve lisansüstü eğitim mezunları lehine anlamlı fark görülmüş, çalışma sonuçlarının “uygulamadan uzak ve formalite” olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectMesleki Çalışmatr_TR
dc.subjectMesleki Gelişimtr_TR
dc.subjectSeminertr_TR
dc.subjectHizmet İçi Eğitimtr_TR
dc.subjectÖğretmen Yeterlilikleritr_TR
dc.subjectOccupational studytr_TR
dc.subjectCareer Developmenttr_TR
dc.subjectSeminartr_TR
dc.subjectIn-service Trainingtr_TR
dc.subjectInstructor Capabilitestr_TR
dc.titleMesleki Gelişim Seminer Çalışmalarının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi Örneklemitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolCareer Development Seminars include studies for teacher for fifteen days both in June and September. It is aimed in the studies that teachers should state their ideas about the career development. Its population is made up of the teachers working in Istanbul and its sample is made up of the teachers working at primary and secondary schools in Bahcelievler. The research has been carried out by mixed method in exploratory sequential model. In qualitative part; half-structured form has been applied face to face to those 65 participants who will be utilised to develop the questionnaire in the quantitative part. In quantitative part; “Assessment of Career Development Seminar Studies”, whose reliability value found as 0.95, has been applied to 459 participants, and datas gained from the scale have been analyzed via the usage of frequency and percentage values, arithmetic mean, T-test and one way ANOVA test. In the expediency aspect of the research, according to the year-in-service variant, there has been encountered with a significant difference for the benefit of those who has spent more than 20 years in service, and studies have been determined as “failing program”. In the content appropriateness aspect, contents have been described as “insufficent and repetition of known subjects”. In the process appropriateness aspect, there has been encountered with a significant difference on behalf of the directors and teachers above 51-years-old and the process has been determined as “unproductive and loss of time”. In the instructors’ appropriateness aspect, there is a significant difference on behalf of the singles. In the aspect of appropriateness of methods and technics, there has been seen an important difference for the benefit of males and teachers, and methods as well as technics are determined as “boring, one-sided and theoretical rather than being practical”. In the aspect of environment and technic infrastructure appropiateness, there has been seen a significant difference on behalf of males, singles and directors and environment of study has been described as “devoid of technology”. In the appropriateness of need aspect, it has been pointed out that studies havent been prepared fort he needs of the teacher. In the aspect of results’ appropriateness to the aim, there has been seen an important difference fort he benefit of the directors, teachers over 51 and postgraduate education experts and the results have been defined as “away from application and perfunctory.”tr_TR
dc.publisher.issue1tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber40tr_TR
dc.identifier.bibliographictagGenç, Gülin Sevi, Aydın, Ganime, Mesleki Gelişim Seminer Çalışmalarının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi Örneklemi(2015), İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eğitim Fakültesi Sayı 1.zip417.85 kBUnknownView/Open
Eğitim Fakültesi Sayı 1_p010-049.pdf417.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.