Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/10751
Başlık: ULUSAL VE ULUSLARARASI BĠYOFĠLĠK TASARIM ÖRNEKLERĠNĠN YEġĠL BĠNA TASARIM KRĠTERLERĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Yazarlar: SHOSHI, Lejla
Yayın Tarihi: 2023
Yayıncı: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Özet: Dünya genelindeki nüfusun önemli ölçüde yer değiĢtirmesi, insanlık ile doğal çevre arasındaki daha büyük bir ayrımın sürekli olarak oluĢturulmasına neden oluyor. Bu fenomen, küresel ekosistem üzerinde çeĢitli olumsuz etkilere yol açmıĢtır. Sürdürülebilir mimari ve yeĢil binaların geliĢtirilmesi, enerji tasarrufu, modern teknolojinin kullanımı ve su tüketiminin azaltılması gibi stratejilerin uygulanması yoluyla binaların çevresel etkisini vurgular. Ancak uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak için biyofilik tasarımın da kullanılması, kullanıcılar ile binalar arasında manevi bir bağ kurmak için gereklidir. Biyofilik tasarım kavramı, doğal unsurların insanlar üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Stres azaltma, artan iyi olma ve üretkenlik, artan huzur hissi ve artan konsantrasyon ve rahatlama gibi biyofilik tasarımın birçok avantajı, uygulanması en uygun tasarımı yapar. Bu çalıĢma, biyofilik tasarımın önemini açıklamak için çeĢitli örneklerden fotoğrafik görseller kullanarak kapsamlı bir literatür inceleme metodolojisini benimsemektedir. Ayrıca, çalıĢma biyofilik tasarım modellerine kısa bir giriĢ sunmaktadır. Biyofilik tasarımın 14 parametresi Görsel Doğa Bağlantısı, Görsel Olmayan Doğa Bağlantısı, Ritmik Olmayan Duyusal Uyarıcılar, Termal ve Hava AkıĢı DeğiĢkenliği, Su Varlığı, Dinamik ve Dağınık IĢık, Doğal Sistemlerle Bağlantı, Biyomorfik Formlar ve Desenler, Doğa ile Malzeme Bağlantısı, KarmaĢıklık ve Düzen, Perspektif, Sığınak, Gizem ve Risk/Tehlike'dir. Bu parametreler, Türkiye ve dünya genelinden örnekleri analiz etmek için kullanılmaktadır. EspressoLab Kavurmacısı, Sancaklar Camii, Vadi Ġstanbul AlıĢveriĢ Merkezi, Zorlu Center ve Turkcell kampüsü gibi örnekler Türkiye'de bulunurken, diğer dünya bölgelerinde Khoo Teck Puat Hastanesi, ġelale Evi, YeĢil Okul ve Amazon Küreleri gibi örnekler bulunmaktadır. Bu örnekler, biyofilik tasarımın sadece terapötik özelliklere sahip olmadığını, aynı zamanda yapıların görsel çekiciliğini etkilediğini göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10751
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10573964.pdf7.51 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.