Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10751
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSHOSHI, Lejla-
dc.date.accessioned2023-10-04T12:26:11Z-
dc.date.available2023-10-04T12:26:11Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/10751-
dc.description.abstractDünya genelindeki nüfusun önemli ölçüde yer değiĢtirmesi, insanlık ile doğal çevre arasındaki daha büyük bir ayrımın sürekli olarak oluĢturulmasına neden oluyor. Bu fenomen, küresel ekosistem üzerinde çeĢitli olumsuz etkilere yol açmıĢtır. Sürdürülebilir mimari ve yeĢil binaların geliĢtirilmesi, enerji tasarrufu, modern teknolojinin kullanımı ve su tüketiminin azaltılması gibi stratejilerin uygulanması yoluyla binaların çevresel etkisini vurgular. Ancak uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak için biyofilik tasarımın da kullanılması, kullanıcılar ile binalar arasında manevi bir bağ kurmak için gereklidir. Biyofilik tasarım kavramı, doğal unsurların insanlar üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Stres azaltma, artan iyi olma ve üretkenlik, artan huzur hissi ve artan konsantrasyon ve rahatlama gibi biyofilik tasarımın birçok avantajı, uygulanması en uygun tasarımı yapar. Bu çalıĢma, biyofilik tasarımın önemini açıklamak için çeĢitli örneklerden fotoğrafik görseller kullanarak kapsamlı bir literatür inceleme metodolojisini benimsemektedir. Ayrıca, çalıĢma biyofilik tasarım modellerine kısa bir giriĢ sunmaktadır. Biyofilik tasarımın 14 parametresi Görsel Doğa Bağlantısı, Görsel Olmayan Doğa Bağlantısı, Ritmik Olmayan Duyusal Uyarıcılar, Termal ve Hava AkıĢı DeğiĢkenliği, Su Varlığı, Dinamik ve Dağınık IĢık, Doğal Sistemlerle Bağlantı, Biyomorfik Formlar ve Desenler, Doğa ile Malzeme Bağlantısı, KarmaĢıklık ve Düzen, Perspektif, Sığınak, Gizem ve Risk/Tehlike'dir. Bu parametreler, Türkiye ve dünya genelinden örnekleri analiz etmek için kullanılmaktadır. EspressoLab Kavurmacısı, Sancaklar Camii, Vadi Ġstanbul AlıĢveriĢ Merkezi, Zorlu Center ve Turkcell kampüsü gibi örnekler Türkiye'de bulunurken, diğer dünya bölgelerinde Khoo Teck Puat Hastanesi, ġelale Evi, YeĢil Okul ve Amazon Küreleri gibi örnekler bulunmaktadır. Bu örnekler, biyofilik tasarımın sadece terapötik özelliklere sahip olmadığını, aynı zamanda yapıların görsel çekiciliğini etkilediğini göstermektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.titleULUSAL VE ULUSLARARASI BĠYOFĠLĠK TASARIM ÖRNEKLERĠNĠN YEġĠL BĠNA TASARIM KRĠTERLERĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10573964.pdf7.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.