Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7297
Title: FARKLI SOSYOEKONOMİK ÇEVREDE EĞİTİM ALAN 60-72 AYLIK OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİNİN VE AKRAN OYUNLARININ İNCELENMESİ
Authors: AKBAŞ, İpek
Keywords: Okul Öncesi Eğitim
Sosyal Gelişim
Sosyal Beceriler
Akran Oyunları
Oyun
Issue Date: 2020
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı, 60-72 aylık okul öncesi dönem çocuklarının akran oyunları ve sosyal beceri düzeyleri ile bu çocukların ailelerinin sosyoekonomik düzeyleri arasındaki ilişkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda ailenin sosyoekonomik düzeyi ile çocuklarının sosyal becerileri ve akran oyunları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 öğretim yılında İzmir ilinde bulunan 6 bağımsız anaokulunda eğitim gören 60-72 aylık öğrencilerden toplam 435 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında İzmir’de bulunan 6 ilçede (Aliağa, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Konak, Bayraklı) yer alan olasılıklı örnekleme yönteminden küme örnekleme yöntemi yoluyla seçilmiş, altı okul öncesi eğitim kurumundan öğrenim görmekte olan 60-72 ay grubu 435 çocuk oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış“Kişisel Bilgi Formu”, Fantuzzo, Mendez ve Tighe (1998) tarafından geliştirilip Ahmetoğlu, Aral ve Acar (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan “Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Ebeveyn Formu, Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formu” ve Hasan Avcıoğlu (2007)’nun geliştirdiği Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, farklı ekonomik çevrede eğitim alan 60-72 aylık okul öncesi dönem çocuklarının sosyal becerileri ve akran oyunları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Bunun yanında anne ve babanın eğitim durumu, çocuğun yaşı, kardeş sayısı anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanırken çocukların sosyal becerileri ile akran oyunları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bunlardan farklı olarak ebeveynlerin birliktelik durumuna göre çocukların sosyal becerileri ve akran oyunlarının farklılaşmadığı görülmüştür. Cinsiyet değişkenine bakıldığında çocuğun sosyal becerilerinde anlamlı bir farklılaşma görülmezken Kendini Kontrol Etme Becerileri alt boyutunda kızların erkeklerden daha düşük puan aldıkları saptanmıştır. Aynı zamanda akran oyunlarında cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Buna göre Oyun Etkileşimi (Ebeveyn)alt boyutunda, kızların erkeklere oranla daha düşük puan aldıkları görülmektedir
URI: http://hdl.handle.net/11547/7297
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10332003.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.