Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7176
Title: YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİRAS HUKUKUNDA MURİS MUVAZAASI
Authors: eyigül, abdullah
Issue Date: 2020
Abstract: Ülkemizde mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla miras bırakanların sıklıkla başvurdukları muvazaa nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar geçmişte olduğu gibi günümüzde de yargı alanında iş yükünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Böylesine önemli ve güncelliğini koruyan bir konu hakkında kanun koyucu tarafından yeterli kanuni düzenleme yapılmamış olmasının sonucu olarak muris muvazaası kurumu öğretide ortaya konulan görüşler ve Yargıtay kararları ile şekillenmiştir. Bizim de tez çalışma konusu olarak muris muvazaasını seçmiş olmamızın amacı bir nebze olsun kanuni düzenleme eksikliğinin giderilmesine katkı sağlayabilmektir. Çalışmamız dört bölümden oluşacak olup; birinci bölümde; muvazaa kavramının anlaşılabilmesi bakımından muvazaayı, unsurlarını, çeşitlerini ve benzer kavramlarla olan ilişkisini inceleyeceğiz. İkinci bölümde; muris muvazaasını, muris muvazaasının unsurlarını, mirasbırakanı muvazaalı işlem yapmaya yönelten nedenleri ve muris muvazaasına konu olabilecek işlemleri Yargıtay kararları ışığında ele alacağız. Üçüncü bölümde ise mirasbırakanın muvazaalı işlemlerinin sonuçlarını ve mirasçıların sahip olduğu hukuki imkanları değerlendirip, son bölümde muris muvazaasına dayalı davalardaki yargılama usullerini ele alarak çalışmamızı sonlandıracağız. Çalışmamızda kaynak tarama yöntemi kullanılacak olup, bu kapsamda yazılı kaynaklardan, Yargıtay içtihatlarından ve elektronik kaynaklardan faydalanılacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7176
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10363465.pdf873.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.