Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/1806
Başlık: FARKLI ÖRGÜTSEL KÜLTÜRLERDE YÖNETİCİ KOÇLUK DAVRANIŞININ ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS ALGILARINA ETKİSİ
Yazarlar: Kalkavan, Selma
Anahtar kelimeler: Yönetici koçluk davranışı
Koçluk
İş performansı
Örgütsel bağlılık
Örgüt kültürü
Managerial coaching behaviour
Coaching
Job performance
Organizational commitment
Organizational culture
Yayın Tarihi: 2014
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Bu çalışma kapsamında, sigorta sektöründe görev yapan çalışanların koçluk sistemlerine bakış açıları, bağlı bulundukları yöneticilerin koçluk eğitimine sahip olup olmadıkları, yönetici koçluk davranışının onların iş tatminine, kendilerinden beklenen rollerin belirliliğine, kariyer bağlılığına, iş performansına, yöneticiden tatmine ve örgütsel bağlığa etkisinin olup olmadığı değerlendirme altına alınmıştır. Bu olgular, aynı zamanda örgüt kültürü kapsamında incelenmiş olup, örgüt kültürünün yönetici koçluk davranışı üzerindeki etkisi de araştırma konusu dahiline alınmıştır. Birincil veriyi toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Ankete toplam 304 kişi katılmıştır ancak bazı anketlerdeki eksik bilgilerden dolayı analize dahil edilen sayı 229 olmuştur. Bulgular sigorta sektöründe yönetici koçluğu davranışının çalışanların rollerini daha iyi anlamaları (rol açıklığı), iş tatmini, kariyer bağlılığı, çalışanın işteki performansı ve örgütsel bağlılığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda, çalışanın rolü hakkındaki açık algısının da kariyer bağlılığı, örgütsel bağlılık ve çalışanın iş performansı üzerinde olumlu etkisinin bulunduğu belirtilmiştir. Ek olarak, iş tatmininin de kariyer bağlılığı ve örgütsel bağlılık üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte iş tatmini ve iş performansı arasında bir etki tespit edilmemiştir. Diğer taraftan, bu çalışmada kariyer bağlılığı ve örgütsel bağlılığın iş performansı üzerinde olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Sonuçlara göre yönetici koçluk davranışının, sadece güç mesafesi ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır ve bu ilişki negatiftir. Buna göre güç mesafesi arttıkça yönetici koçluğu da azalmaktadır. Bulguların önceki çalışmaların bulguları ile olan tutarlılığına rağmen, sonuçlar değerlendirilirken bu çalışmanın kısıtlamaları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda, çalışmanın esas sınırlaması örneklem büyüklüğü ile ilgilidir. Ankete toplamda 304 kişi katılmasına rağmen, birçok anketteki bilgi eksiklerinden dolayı sadece 229 kişinin görüşleri değerlendirmeye alınmıştır. Bu durum örneklem büyüklüğünü küçültmüştür. Bu anlamda sonuçlar durumdan etkilenmiş olabilir. Yine de, çalışma yönetici koçluğu davranışının çalışanların davranışlarını olumlu yönde etkileyen önemli bir husus olduğunu ispat etmiştir. Bu nedenle konu üzerinde daha fazla çalışma yapılmalıdır. Ayrıca çıkan sonuçlar sigorta sektörü için geçerliyken başka bir sektörde yapılan çalışmada farklılık gösterebilir. Bu anlamda ilerleyen dönemde yapılacak olan araştırmalarda sektörler arası karsılaştırmalı çalışmaların yapılması önerilmektedir. Benzer bir şekilde bu çalışmadaki bir başka kısıtlama ise sonuçlarda nitel bilgilere yer verilmemiş olmasıdır. Bu anlamda sonuçlar kesin ifadeler ortaya koymuş olsa da katılımcıların hangi soruya neden o cevabi verdikleri gibi detay bilgiler çalışmanın sonuçlarında yer almamıştır. Bu noktadan hareketle bir sonraki araştırmanın nitel bulgulara da yer vermesi sonuçları güçlendirmesi açısından önemlidir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1806
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
368172.pdfTez Dosyası3.5 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.