Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1388
Title: ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖZEL VE DEVLET HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA
Authors: Yıldız, Gökhan
Keywords: Kültür
Örgüt Kültürü
Örgütsel Vatandaşlık
Culture
Organizational Culture
Organizational Citizenship
Issue Date: Jun-2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET Günümüzde sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeleri göz önüne aldığımızda, bu ilerlemelerin çalışanlar tarafından ne şekilde kuruma yansıtılacağı ve ayak uydurulacağı merak konusu olmuştur. İnsan sağlığının önemini de düşünürsek, hastanelere yapılacak olan her yeniliğin hastane çalışanları tarafından nasıl karşılanacağı ve bir vatandaş olarak bu yeniliklerin kurum kültürüyle nasıl uyum sağlayacağı önemli hale gelmiştir. Kültür, bir çevrenin hayatını devam ettirme, toplumsal birimlerini belirleme, kazanılan tutum ve davranışlarını, bilgi, değer, inanç ve insanların etkileşimi sonucu ortaya çıkan tüm faaliyetlerini gidermek ve ihtiyaçlarını tedarik etmek maksadıyla meydana getirdiği bir hayat tarzıdır. Örgüt kültürü ise örgüt çalışanlarının bir araya gelip paylaştığı gelenekler, inançlar, diller, hisler, etkileşimler, uygulamalar ve değerlerden meydana gelmiştir. Örgüt kültürü terimi üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde sağlam temelli güçlü yönetilen bir örgüt kültürünün çalışanlar üzerinde doğrudan pozitif bir etki bıraktığını, performansını geliştirdiğini ve rekabetini artırdığını görmekteyiz. Örgütün sosyal mekanizmasının bakıma alınması olarak tarif edilen örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışanların iş arkadaşları ile iş birliğine yönelik ve sistemi koruyucu faaliyetlerde bulunmaları, sistemin gelişmesi için orijinal fikirler ortaya atmaları, sisteme daha fazla katkı sağlayabilmek için kendi kendini eğitmeleri, örgütün dış çevrede olumlu şekilde tanınmasını sağlayacak davranışlar için gayret göstermeleridir. Bu çalışma, kültür, örgüt kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışı kavramlarının ortaya konulmasını, bu kavramların öneminin ve boyutlarının anlatılmasını, örgüt kültürü konusunda yapılan sınıflandırmaları ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının sonuçlarını açıklamaktadır. Tüm bunlara ek olarak Bingöl ili özel ve devlet hastanelerinde görev yapan hemşirelere yapılan anket çalışmasıyla örgüt kültürünün örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine etkisi ölçümlenmeye çalışılmıştır. ABSTRACT Nowadays, the technological developments in the health sector in mind, this progress be reflected in what way by employees of the institution and foot uydurulacağı curious. Considering the importance of human health, to hospital employees hospital every innovation which will be held by a citizen and how to meet it, how to fit in with the corporate culture has become important. Culture, environment, social units to continue their lives to determine the attitudes and behaviors, knowledge, earned value, resulting from the interaction of people of faith and all activities and bring in order to supply the needs of a life style. Organizational culture is the Organization's employees come together to share traditions, beliefs, languages, feelings, interactions, practices and values. Organizational culture as a result of the research done on the term s-based culture of an organisation strong employees left a positive impact directly on developing performance and increase competition. Kind of social mechanism of the Organization as the acquisition described in organizational citizenship behavior directed at cooperation with colleagues, employees and system protective activities, to develop the system to discard the original ideas, in order to provide more contributions to the system of training itself, the Organization's external environment will allow the positive recognition for effort. In this study, culture, organizational culture, and organizational citizenship behavior to be placed out of the concepts, the importance of these concepts and dimensions of assessment, organizational culture of classifications and organizational citizenship behavior describes the results. In addition, private and public hospitals Bingöl province interested in working with organizations who nurse survey organizational citizenship behaviors influence a culture of measurement, we tried to be.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1388
Appears in Collections:Tezler -- ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.