IAU Open Access

ORTAOKUL BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ

Show simple item record

dc.contributor.author Çiçekli, Hamdi
dc.date.accessioned 2019-05-11T07:23:41Z
dc.date.available 2019-05-11T07:23:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1841
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda görev yapan branş öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini eğitim ortamında kullanma durumlarını ve öğretmenlerin bu araçlara olan tutumlarını belirlemektir. Bu araştırmanın problem cümlesi, “Ortaokul branş öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma düzeyleri nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Araştırmada nicel verilerinin analizi SPSS 16,0 paket programı ile yapılmış ve veriler frekans, ortalama, standart sapma, One-Way Anova ve t-testi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlerin bilişim teknolojileri araç gereçlerine karşı olumlu bir tutum sergiledikleri gözlenmiştir. Bilişim teknolojileri araçlarının eğitim ortamında kullanılması sayesinde öğrencilerin ilgi ve dikkatlerinin arttığı ve öğrenmede kalıcılığın daha fazla olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda öğrenmenin kolaylaştığı, öğrencileri yaratıcılığa sevk ettiği ve farklı bakış açıları kazandırdığı vurgulanmıştır. Eğitimde görsellik ve işitsellik sağlayarak öğretimi zenginleştirdiği ve öğrenciler tarafından kavranması zor ve karmaşık olan konuları işlemek için öğretmenlere büyük kolaylıklar sağladığı görülmüştür. Bilgisayar yazılımlarını aktif bir şekilde kullanan öğretmenler bilgisayardan korkmamakta ve eğitim ortamında da kullanmaktan çekinmemektedirler. Ancak okulların alt yapısının bilgisayar ve internet kullanımına uygun yapılmadığı da araştırma sonucunda tespit edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Eğitim ve Öğretim Teknolojileri tr_TR
dc.subject Bilişim Teknolojileri tr_TR
dc.subject Tutum tr_TR
dc.subject Training and Instructional Technologies tr_TR
dc.subject Information Technologies tr_TR
dc.subject Attitude tr_TR
dc.title ORTAOKUL BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This study is designed to determine the attitudes and the use of educational Technologies of branch teachers who are at secondary schools The problem sentence is determined as “How are the usage levels of secondary school branch teachers information technologies?” Analysis of quantitative data in the study have been made with SPSS 16, 0 packaged software and data have been evaluated as frequency, mean, standart deviation, One-Way Anova and t-Test. Consequently, it has been observed that the teachers display a positive attitude to the information technologies’ instruments. By means of using the information technologies’ instruments in educational environment it has been stated that the students’ attention and notices are increased. Also it has been emphasized that the learning gets easy and refers to creativity to the students and they gain different point of views. It has been seen that it provides great ease to teachers for teaching lessons which are difficult and complicated to comprehend by students and it enriches the learning by providing visual quality and auditory in education. It has been seen that the teachers who are using computer software actively are not afraid from computer and do not hesitate to use it in educational environment. However it has been determined in the research result that the schools’ infrastructure were not be made appropriate for computer and internet usage. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 98 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account