DSpace Repository

10-14 YAġ ARALIĞINDAKĠ ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜREKLĠ KAYGI DÜZEYĠ, ÜSTBĠLĠġ SORUNLARI VE DÜġÜNCE EYLEM KAYNAġMASI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ

Show simple item record

dc.contributor.author ÇÖPÜRKAYA, Esra
dc.date.accessioned 2023-06-09T06:47:25Z
dc.date.available 2023-06-09T06:47:25Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9374
dc.description.abstract Amaç: Bu araĢtırmanın amacı 10-14 yaĢ aralığındaki ortaokul öğrencilerinde sürekli kaygı düzeyi, üstbiliĢ sorunları ve düĢünce eylem kaynaĢması arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. Yöntem: Kesitsel nitelikteki bu araĢtırmanın örneklemi Ġstanbul ili Avcılar ilçesinde bulunan 3 ortaokulda öğrenimlerine devam eden 761 öğrenciden (%48,6 kız, s=370; %51,4 erkek, s=391) oluĢmaktadır. AraĢtırmanın verileri katılımcılara Sosyodemografik Bilgi Formu, Çocuklar Ġçin Sürekli Kaygı Envanteri (SKE-Ç), ÜstbiliĢ Ölçeği Çocuk ve Ergen Formu (ÜBÖ-ÇE) ve Çocuklar Ġçin DüĢünce Eylem KaynaĢması Ölçeğinin (DEK-Ç) uygulanmasıyla elde edilmiĢtir. Verilerin istatistiksel analizinde Bağımsız Gruplar t Testi Analizi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Analizi ve Çok DeğiĢkenli Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıĢtır. Bulgular: Kızların SKE-Ç puan ortalamaları erkeklere oranla anlamlı ölçüde yüksek bulunmuĢtur. SKE-Ç toplam puanları; ÜBÖ-ÇE toplam puanları ve DEK-Ç toplam puanları ile pozitif yönde anlamlı düzeyde korelasyon göstermektedir. Olumlu üst endiĢeler, olumsuz üst endiĢeler, batıl inançlar ceza ve sorumluluk inançları, biliĢsel izleme puanları, SKE-Ç toplam puanları ile pozitif yönde anlamlı düzeyde korelasyon göstermektedir. Olumsuz üst endiĢeler, olumlu üst endiĢeler, batıl inançlar ceza ve sorumluluk inançları, DEK-Ç puanları ve yaĢ değiĢkeni, SKE-Ç puanlarını anlamlı ölçüde yordamaktadır. Sonuç: ÜstbiliĢ sorunları ve düĢünce eylem kaynaĢmasının sürekli kaygı düzeyi ile anlamlı iliĢkisi olduğu sonucu dikkate alındığında, üstbiliĢ sorunları ve düĢünce eylem kaynaĢmasına yönelik terapötik müdahaleler kaygı bozukluklarının sağaltımında etkili olabilir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Sürekli Kaygı tr_TR
dc.subject Üstbiliş tr_TR
dc.title 10-14 YAġ ARALIĞINDAKĠ ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜREKLĠ KAYGI DÜZEYĠ, ÜSTBĠLĠġ SORUNLARI VE DÜġÜNCE EYLEM KAYNAġMASI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account