DSpace Repository

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE KÜLTÜR DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN TESPİTİ: BEŞİKTAŞ İLÇESİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÇİNTİRİZ, Şükran
dc.date.accessioned 2021-06-24T07:25:24Z
dc.date.available 2021-06-24T07:25:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9199
dc.description.abstract Bu çalışma ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan kültür dersi öğretmenlerinin tükenmişliklerini tespit etmek ve gereken tedbirleri almak için çözüm yolları bulabilmek amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı çerçevesinde; cinsiyet, yaş, mezun olunan okul, mesleki kıdem, medeni durum, eğitim düzeyi ve branş gibi değişkenlerin kültür dersi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlikleri üzerindeki etkisi, kültür dersi öğretmenlerinin mesleki tükenmişliğe yol açan faktörler olarak neleri algıladıkları ile duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutlarındaki tükenmişlik seviyelerinin ne düzeyde olduğu sorularına cevap arayan araştırma, uygulamalı bir araştırmadır. Araştırmanın evreni 2015- 2016 Eğitim Öğretim yılında İstanbul ili Beşiktaş ilçesindeki tüm Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan kültür dersi öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini evren içerisindeki öğretmenlerden tesadüfi yöntemle seçilip çalışmaya dahil edilen 160 kültür dersi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla demografik bilgi ölçeği ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyini belirleyebilmek için Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 21.0 İstatistik paket programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) yanı sıra normal dağılımın incelenmesi için Kolmogorov - Smirnov dağılım testi kullanılmıştır. Araştırma neticesinde elde edilen bulgulara göre, kültür dersi öğretmenlerinin düşük kişisel başarı hissi ile yaş değişkeni arasında ve öğretmenlerin mezun oldukları okul ile tükenmişlik genel puanları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunurken; öğretmenlerin duygusal tükenme, duyarsızlaşma, düşük kişisel başarı hissi ve tükenmişlik genel puanları ortalamaları sonuçlarına göre kıdem, branş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve medeni durum değişkeni açısından grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. tr_TR
dc.subject Tükenmişlik tr_TR
dc.subject mesleki ve teknik anadolu lisesi tr_TR
dc.subject kültür dersi öğretmeni tr_TR
dc.subject duygusal tükenme tr_TR
dc.subject duyarsızlaşma tr_TR
dc.subject düşük kişisel başarı hissi tr_TR
dc.title MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE KÜLTÜR DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN TESPİTİ: BEŞİKTAŞ İLÇESİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account