DSpace Repository

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ KAZASINI ÖNLEMESİNİN ANALALİTİK ÇÖZÜMÜ KARAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIĞINDA VAKA ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author İNCE, BETÜL
dc.date.accessioned 2021-06-23T10:53:24Z
dc.date.available 2021-06-23T10:53:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9190
dc.descriptionabstract Güvenli ve sağlıklı çalıĢma ortamının oluĢturulması, ortam risklerinin kontrolüne, iĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesine bağlıdır. Ortam risklerinin kontrol altına alınmasında toplu korunma tedbirlerine öncelik verilmelidir. Risklerin toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle, iĢ organizasyonlarıyla ya da çalıĢma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılmadığı durumlarda da kiĢisel koruyu donanım kullanımı devreye girmektedir. Bunun için yapılan tüm çalıĢmalara uyum algısının oluĢturulması gerekmektedir. Güvenli ve sağlıklı çalıĢma ortamının sağlanmasında çalıĢanların motivasyonu ve karar vericilerin tutumu etkin rol oynadığı gibi bu durum sektörlere göre farklılık göstermektedir. Bu çalıĢma ise karayolları kargo taĢımacılığı yapan bir firmada, çalıĢanlar ve yöneticilerin kiĢisel koruyucu donanım kullanımının, iĢ kazalarını önlemesinin analitik çözümündeki algısı üzerine odaklanmıĢtır. ÇalıĢmanın giriĢ bölümünde iĢ sağlığı ve güvenliği kavramları ele alınmıĢ, Türkiye‟deki iĢ sağlığı ve güvenliğinin geliĢiminden, kiĢisel koruyucu donanımının etkin kullanımı ve kullanımına neden gösterilecek risk ortamlarından bahsedilmiĢtir. Tezin ikinci bölümünde karayolu kargo taĢımacılığı kavramları, Türkiye'de ve dünyada kargo taĢımacılığının geliĢimi, taĢınabilir kargo ve taĢınması yasak olan kargo özelliklerinden bahsedilmiĢtir. Tezin üçüncü bölümünde ise vaka analizinin gerçekleĢtiği tesisin tanıtılması, iĢ akıĢı, çalıĢanların görev ve sorumlulukları, kullanmıĢ oldukları kiĢisel koruyucu donanımlar ve özelliklerinden söz edilmiĢtir. Sonuç bölümünde paket ve kargo taĢımacılığı yapan tesis ortamındaki çalıĢanların ve yöneticilerin kiĢisel koruyucu malzeme kullanma konusundaki tutumlarını, motivasyonları iĢ kazaları ile iliĢkileri konusundaki algılarını ölçmeye yönelik anket çalıĢmasına yer verilmiştir tr_TR
dc.subject Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı, tr_TR
dc.subject Kişisel Koruyucu Donanım tr_TR
dc.subject Karayolları Kargo Taşımacılığı tr_TR
dc.subject Ortam riskleri tr_TR
dc.subject i,İş Kazaları tr_TR
dc.title KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ KAZASINI ÖNLEMESİNİN ANALALİTİK ÇÖZÜMÜ KARAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIĞINDA VAKA ANALİZİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account