DSpace Repository

DOĞAL AFETLE MÜCADELEDE İSTALBUL İLİ SARIYER İLÇESİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZTÜRK, Yusuf
dc.date.accessioned 2021-06-22T08:16:36Z
dc.date.available 2021-06-22T08:16:36Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9157
dc.description.abstract YaĢadığımız evrende insanlığın meydana geldiği ilk çağlardan beri, insanlık farklı afetlerle yüz yüze gelmiĢtir. Afetlerin bazılarının meydana geleceği zaman bilinebilmektedir. Fakat doğal afetlerin çok büyük kısmının ne zaman olacağı bilinememektedir. YaĢadığımız dünyada doğa devamlı bir Ģekilde değiĢim ve dönüĢüm içerisindedir. Teknolojinin geliĢmesi sonucu bazı doğal afetlerin ne zaman olacağı doğal afet olmadan tahmin edilebilmektedir. Tahmin edemediğimiz bir doğal afetin meydana gelmesi, devasa bir olay haline dönüĢmesi canlı, cansız bütün varlıkları tehlike altına almaktadır. Bu tahmin edilemeyen olaylar karĢısında insanlar ve diğer canlılar genellikle hazırlıksız yakalanırlar. Doğal afetin büyük olması sonucu çoğu zaman hazırlık yapılmıĢ olsa da bu hazırlıklar yetersizdir. Dünyadaki ülkelerin çoğunluğu doğal afet risklerini en düĢük seviyede tutmak için doğal afet yönetim sistemleri oluĢturulmuĢtur. Türkiye‟de de merkezi yönetim ve yerel yönetimlerde çeĢitli doğal afet yönetim düzenleri meydana getirilmiĢtir. Buradaki amaç doğal afet esnasında oluĢabilecek can kayıpları ve mal zararlarını en düĢük seviyeye indirmektir. Günümüzde dünyada ve Türkiye‟de kullanılan en son doğal afet sistemi olarak bütünleĢik doğal afet planı uygulanmaktadır. BütünleĢik afet yönetiminde asıl olan 4 evredir. Bu 4 evreyi ayrı ayrı düĢünmek yerine birbirleriyle koordineli bir Ģekilde kullanmak afet yönetim sistemini etkin kullanmak anlamına gelmektedir. Bu çalıĢmada, Sarıyer ilçesi kurumların ve burada yaĢayan insanların doğal afetlerle mücadelesi ve kurum ve kuruluĢların afet yönetimi ele alınmaktadır. Tezin ilk kısmında afetlerle ilgili terimlerin ne anlam ifade ettikleri ve doğal afet çeĢitleri hakkındaki kavramların açıklamaları yer almaktadır. Ġkinci kısımda ise Sarıyer ilçesinin genel olarak tanıtımı yapılmıĢ ve yerel yönetimlerdeki doğal afet yönetim Ģekilleri hakkında genel bir bilgi verilmiĢtir. Üçüncü ve son kısımda ise Sarıyer‟le ilgili ilçenin doğal afet müdahale planlarıyla ilgili bilgiler ile Sarıyer ilçesi genelinde meydana gelmiĢ doğal afetlerle ilgili bilgiler yer almaktadır tr_TR
dc.subject Doğal Afet tr_TR
dc.subject Afet tr_TR
dc.subject Doğal Afet Yönetimi tr_TR
dc.subject Deprem tr_TR
dc.subject Fırtına tr_TR
dc.title DOĞAL AFETLE MÜCADELEDE İSTALBUL İLİ SARIYER İLÇESİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account