DSpace Repository

ÖĞRENCİLERİN OKULLARININ İMAJINA İLİŞKİN ALGILARI VE AİDİYET DÜZEYLERİ (İSTANBUL EYÜP İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZKAN, Fikri
dc.date.accessioned 2021-06-22T06:23:51Z
dc.date.available 2021-06-22T06:23:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9144
dc.description.abstract Araştırmanın amacı, ortaokul yedinci ve sekizinci sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, okulun kurumsal imajına ilişkin algıları ve aidiyet duygu düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiş, amacı gerçekleştirmek için ilgili alan taraması yapılmıştır. Veriler iki farklı ölçme aracı kullanarak toplanmıştır. Bunlar “Okul İmaj Algısı Ölçeği” (OİAÖ), ve “Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği”, (OADÖ)’ dir. Araştırmanın çalışma evreni, İstanbul ili, Eyüp ilçesinde bulunan devlete ait orta okulları oluşturmuştur. Araştırma, seçkisiz eleman örnekleme yöntemi ile belirlenen 7. ve 8.sınıflarında öğrenim gören toplam 428 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Veriler, SPSS 21 istatistiksel paket programı ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin analizinde Pearson momentler çarpımı ve gruplar arasındaki farklılaşmaların analizinde bağımsız örneklemler t testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler .05 ve .01 anlamlılık düzeyinde yürütülmüştür. Özellikle genel durumu saptamak için aritmetik ortalama ( 𝑋 ) ve standart sapma (ss) değerleri ve değerlendirme ölçütleri kullanılmıştır. Örgütsel imaj ölçeğinin üç alt boyutunda (akademik çevre, fiziksel ve sosyal çevre, toplumsal algılanma) puan ortalamaları birbiri ile karşılaştırıldığında en yüksek akademik çevre tutum puanı olup, likert ölçek karşılığı “bazen” derecesinde ve “orta” düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin algıladıkları fiziksel ve sosyal çevre ile toplumsal algılanma puan ortalamaları boyutu, likert ölçek karşılığının da “bazen” derecesinde ve “orta” düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Buna göre öğrencilerin algıladıkları okullarının kurumsal imaj puanlarının gerek genel gerekse de tüm alt boyutlarda orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır Ortaokul yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okul aidiyet duyguları alt boyutlar bazında değerlendirildiğinde, okula bağlılık ve reddedilmişlik duygusu puanlarının likert ölçek karşılığının “doğru” derecesinde ve “yüksek” düzeylerde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre, öğrencilerin hissettikleri okullarına aidiyet duygusu puanlarının gerek genel gerekse de alt boyutlar bazında yüksek düzeyde olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. tr_TR
dc.subject İmaj tr_TR
dc.subject Kurumsal imaj tr_TR
dc.subject Okul imajı tr_TR
dc.subject Aidiyet duygu düzeyi tr_TR
dc.subject Okula aidiyet duygu düzeyi tr_TR
dc.title ÖĞRENCİLERİN OKULLARININ İMAJINA İLİŞKİN ALGILARI VE AİDİYET DÜZEYLERİ (İSTANBUL EYÜP İLÇESİ ÖRNEĞİ) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account