DSpace Repository

TÜRKİYEDE SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author VAROL, Sercan
dc.date.accessioned 2021-06-18T10:55:11Z
dc.date.available 2021-06-18T10:55:11Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9105
dc.descriptionabstract En geniĢ anlamıyla bakıldığı zaman Sosyal belediyecilik, belediyeler tarafından üretilen politikaların merkezinde insanın yer aldığı ve toplumu hedef alan uygulamaların benimsendiği bir anlayıĢ olarak ifade edilebilir. Özellikle 1990‟lardan sonra Türkiye‟de de çalıĢılan bir alan haline gelmiĢ olan sosyal belediyecilik, Ģehirlerin birbirleri ile rekabetini ve Ģehirlerin tanıtımında önemli bir unsuru temsil etmektedir. Bu hizmetler genellikle sosyal yardım, sosyal hizmet ve kültürel çalıĢmalar kapsamında süregelmektedir. Bu çalıĢmanın amacı, sosyal belediyecilik algısını, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi örneği ile sosyal belediyecilik anlayıĢı içerisinde ĠBB‟nin yapılan hizmetlerini ve bu hizmetleri gerçekleĢtirenlerle hizmetten faydalananların hizmetlere iliĢkin algılarını ve tutumlarını irdelemektir. Bu kapsam doğrultusunda, sosyal devlet/refah devleti, sosyal politika ve sosyal belediyecilik kavramlarına iliĢkin literatüre yer verilmiĢtir. Ardından ĠBB‟nin sosyal belediyecilik anlayıĢı çerçevesinde yürüttüğü hizmetler ele alınmıştır tr_TR
dc.subject Sosyal Belediyecilik tr_TR
dc.subject İstanbul Büyükşehir Belediyesi tr_TR
dc.subject Sosyal Politika, tr_TR
dc.subject Sosyal Devlet tr_TR
dc.title TÜRKİYEDE SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account