DSpace Repository

GÖÇ ALAN BÖLGELERDE ÇALIŞAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU: SULTANGAZİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author KAVAK, Ahmet
dc.date.accessioned 2021-06-11T08:33:53Z
dc.date.available 2021-06-11T08:33:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8948
dc.description.abstract İş doyumu, çalışan bireyin yaptığı işi ve iş yerindeki çalışma koşullarına göstermiş olduğu duygusal tepkidir. Yaptığı işten doyum sağlayan kişilerin daha mutlu ve üretken oldukları görülmektedir. Sabır, fedakarlık ve sürekli çalışmayı gerektiren öğretmenlik mesleğinde başarılı olmanın şartlarından en önemlisi bu mesleği severek ve isteyerek yapmaktır. Öğretmenlerin mesleklerine karşı olumlu tutum içinde olmaları son derece önemlidir. Günümüzde öğretmenlerin iş doyumuna etki edebileceği düşünülen bir başka unsurun da göç olgusu olduğu düşünülmektedir. Göç olgusu gerek bireyin kendi yaşamında gerekse toplumsal yaşamda barınma,eğitim, sağlık, beslenme, ulaşım gibi pek çok alanda sorunlara neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; göç almış bölgelerde çalışan branş öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerini belirlemek, göçle birlikte ortaya çıkan sorunlar ile öğretmenlerin iş doyumuna etkilerini incelemektir. Bununla birlikte, eğitim yöneticileri ile öğretmenlere mevcut durum tespiti ve öğretmenlerin iş doyumu düzeylerini arttırıcı tedbirler konusunda veriler sunması bakımından önemlidir. Araştırmada elde edilecek veriler ile alan yazına katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. Çalışmaya İstanbul ili Sultangazi ilçesinde resmi okullarında görev yapan 216 öğretmen ve eğitim yöneticisi katılmıştır. Araştırma verileri ölçek kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Minnesota İş Doyum ölçeği kullanılmıştır. Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, mesleki kıdem ve görev ünvanı değişkenlerine göre tespit edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 24.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada parametrik ya da parametrik olmayan testlerin varsayımları kontrol edilmiştir. Normallik testi sonucunda verilerin normal dağılıma uyduğu görülmüştür. Bu çerçevede verilerin tamamının analizinde parametrik testlerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucuna göre; katılımcıların iş doyumu düzeyleri “yüksek” olarak belirlenmiştir. Erkek öğretmenlerin genel ve dışsal doyum düzeyleri kadın öğretmenlere göre daha yüksektir. Ünvanlarına göre iş doyum düzeylerine bakıldığında, öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri eğitim yöneticilerinde daha düşüktür. Yaş, mesleki kıdem, medeni durum ve eğitim durumu değişkenlerine göre öğretmenlerin iş doyum düzeyleri arasında fark bulunmamaktadır. Öğrenciler için uyum programlarının yapılması ve göç eden ailelere yönelik konferans, seminerler düzenlenmelidir. tr_TR
dc.subject Göç tr_TR
dc.subject İş Doyumu tr_TR
dc.subject Öğretmenlerde İş Doyumu tr_TR
dc.title GÖÇ ALAN BÖLGELERDE ÇALIŞAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU: SULTANGAZİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account