DSpace Repository

İŞLETMELERDE İÇ GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author ALIYEV, Heydar
dc.date.accessioned 2021-06-09T11:21:01Z
dc.date.available 2021-06-09T11:21:01Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8899
dc.description.abstract Bu çalıĢmada iĢletmelerde iç giriĢimcilik ve örgütsel vatandaĢlık davranıĢları arasındakı iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırma Ġstanbul ilinde bulunan teknoloji Ģirketlerinde çalıĢanlarla yürütülmüĢtür. AraĢtırma dört bölümden oluĢturulmuĢtur. Ġlk bölümde araĢtırmanın amacı ve önemi vurgulanmıĢtır. Ġkinci bölümde betimsel literatür tekniği kullanılarak örgütsel vatandaĢlık ve iç giriĢimcilik konuları aktarılmıĢtır. Üçüncü bölümde araĢtırmanın yöntemine dördüncü bölümde de araĢtırma bulgularına yer verilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre çalıĢanların Ġç giriĢimcilik, yenilik, yeni giriĢim ve yenilenme yönelimi düzeylerinin cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca çalıĢanların Ġç giriĢimcilik düzeyleri ile Örgütsel vatandaĢlık, örgütsel geliĢime katkı, yardımseverlik, kendini geliĢtirme, sahiplenme ve centilmenlik düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. ÇalıĢanların Yenilik düzeyleri ile Centilmenlik düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı saptanmasının yanında çalıĢanların yenilik düzeyleri ile örgütsel vatandaĢlık, örgütsel geliĢime katkı, yardımseverlik, kendini geliĢtirme ve sahiplenme düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. ÇalıĢanların yenilik düzeyleri arttıkça örgütsel vatandaĢlık, örgütsel geliĢime katkı, yardımseverlik, kendini geliĢtirme ve sahiplenme düzeylerinin arttığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca çalıĢanların iç giriĢimcilik düzeyleri arttıkça örgütsel vatandaĢlık, örgütsel geliĢime katkı, yardımseverlik, kendini geliĢtirme, sahiplenme ve centilmenlik düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir tr_TR
dc.subject İç girişimcilik tr_TR
dc.subject Girişimci tr_TR
dc.subject Örgütsel vatandaşlık tr_TR
dc.title İŞLETMELERDE İÇ GİRİŞİMCİLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account