DSpace Repository

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞERLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PENDİK İLÇESİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author BİTİREN, Ömer Faruk
dc.date.accessioned 2021-06-09T11:08:00Z
dc.date.available 2021-06-09T11:08:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8897
dc.descriptionabstract Bu araĢtırmayla okul yöneticilerinin değerlerinin çeĢitli demografik değiĢkenler açısından incelenerek bu konuda somut bir bulgu ortaya konması amaçlanmıĢtır. AraĢtırma; GiriĢ, Ġlgili Literatür, Yöntem, Bulgular, TartıĢma ile Sonuç ve Öneriler olmak üzere beĢ ana bölümden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul ili Pendik ilçesinde, devlet okullarında görev yapan 90 okul yöneticisini oluĢturmaktadır. Bu yöneticilerin 74‟ ü erkek 16‟sı kadındır. AraĢtırmaya 10‟u okul müdürü, 8‟i müdür baĢyardımcısı, 56‟sı müdür yardımcısı ve 16‟sı ise meslek lisesi alan Ģefidir. AraĢtırmada tarama modeli kullanılmıĢtır. Ayrıca bu araĢtırmada; Demografik değiĢkenlerin toplanmasına yönelik kiĢisel bilgi formu ve „‟Aksiyonda Değerler Ölçeği‟‟ yer almaktadır. Bu ölçeğin alt boyutları olarak; yardım severlik, saygı gösterme, öz denetim ve öz değerlendirme kavramları ele alınmıĢtır. Okul yöneticilerinin değerleri çeĢitli demografik değiĢkenler açısından incelenmiĢtir. Bu araĢtırmanın sonucunda okul yöneticilerinin genel olarak değerlerinin çeĢitli demografik değiĢkenlere göre farklılık göstermediği, değer yargılarının yüksek derecede olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmaya katılan yöneticilerin „‟yardımseverlik‟‟ düzeyi yüksek (4.104+-0,430) „‟saygı gösterme‟‟ düzeyi yüksek (3,845+-0,416) „‟öz denetim‟‟ düzeyi yüksek (3,730+-0,403) „‟öz değerlendirme‟‟ düzeyi orta (3,217+0,663) „‟ aksiyonda değerler genel‟‟ düzeyi yüksek (3,885+-0,377) olarak saptanmıĢtır. Bu veriler yöneticilerin değerlerinin genel itibariyle yüksek düzeyde olduğu gözlenmektedir. Bu araĢtırma sonucunda yöneticilerin; öğretmenlere ve öğrencilerine yardımsever olan, saygı gösteren, özdenetim ve aksiyonda değeri yüksek olan, öz değerlendirme düzeyi orta seviyede olan bireylerden oluĢtuğu söylenebilir. AraĢtırmaya katılan yöneticilerin öz değerlendirme puanları ortalamalarının görev değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur(F=3,215; p=0.027<0.05). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıĢtır. Görevi müdür yardımcısı olanların öz değerlendirme puanları (3,246 ± 0,613), görevi müdür baĢyardımcısı olanların öz değerlendirme puanlarından (2,625 ± 0,551) yüksek bulunmuĢtur. Görevi meslek lisesi alan Ģefi olanların öz değerlendirme puanları (3,469 ± 0,730), görevi müdür baĢyardımcısı olanların öz değerlendirme puanlarından (2,625 ± 0,551) yüksek bulunmuştur tr_TR
dc.subject Yönetici tr_TR
dc.subject Değerler tr_TR
dc.title OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞERLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PENDİK İLÇESİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account