DSpace Repository

ERGENLERİN PROBLEMLİ İNTERNET ULLANIMI DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÇINAR, Muhammet
dc.date.accessioned 2021-06-09T07:53:18Z
dc.date.available 2021-06-09T07:53:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8888
dc.subject Problemli internet kullanımı tr_TR
dc.subject Ergen tr_TR
dc.subject Yaşam doyumu tr_TR
dc.subject İnternet Kullanımı tr_TR
dc.title ERGENLERİN PROBLEMLİ İNTERNET ULLANIMI DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Çağımızda geliĢen teknoloji insanların ilgisini çekmeyi baĢarmıĢtır. Bilgisayar, cep telefonu ve internet sosyal etkileĢimde dünya çapında bir çığır açmıĢtır. Ġnsanların ihtiyaçlarını giderirken, bilinçsiz kullanımlar neticesinde olumsuzluklara yol açabilmektedir. Genç yaĢta problemli internet kullanımı insanların geliĢimini olumsuz etkilemektedir. AĢırı ve kontrolsüz kullanımlar sonucu bireyin kendi ve çevresi ile alakalı yaĢadığı sorunlar yaĢam doyumunu da etkilemektedir. Bu araĢtırmada, ergenlerdeki problemli internet kullanımı davranıĢları ile yaĢam doyumları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Temel olarak araĢtırma nicel yöntemle gerçekleĢtirilmiĢtir. Nicel veri toplama aracı olarak Ceyhan, E., Ceyhan, A.A. & Gürcan, A.‟nın , (2007) geliĢtirdiği „‟PĠKO-E (Problemli Ġnternet Kullanımı Ölçeği) ve Diener, Emmans, Lorsen ve Giffin‟in (1985) YaĢa Doyum Ölçeği‟‟ kullanılmıĢtır. AraĢtırma örneklemi, 2014–2015 eğitim-öğretim yılı içerisinde Güngören ilçesinde ortaöğretimde okuyan 294 öğrencidir. Ġzzet Ünver Lisesi ve Sultan Alpaslan Anadolu Ġmam Hatip Lisesi ortaöğretim okullarına devam eden birinci(9), ikinci (10), üçüncü (11) ve dördüncü (12) sınıfta okuyan öğrencilerle, KiĢisel Bilgi Formu, PĠKO-E (Problemli Ġnternet Kullanımı Ölçeği) ve YaĢa Doyum Ölçeği aracılığla veriler elde edilmiĢtir. AraĢtırmada, veriler Spss 17 istatistik programı kullanılarak korelasyon, t-testi, Ftesti, ANOVA ve TUKEY testi ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonucuna göre, internet kullanım süresi ve okuduğu sınıf arttıkça problemli internet kullanımının arttığı, sosyo-ekonomik düzeyleri yüksek öğrencilerin, evde internet kullanan öğrencilerin ve kardeĢ sayısı az olan öğrencilerin yaĢam doyumlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu anlaĢılmıĢtır. Problemli internet kullanımı ve yaĢam doyumu ile ilgili okullarda öğrencilerin benlik saygılarını olumlu ya da olumsuz etkileyen deneysel araĢtırmalar yapılması sağlanmalıdır. Okul rehber öğretmeni öğrencilerin kiĢilik özelliklerinin, ana baba tutumlarının, sosyal çevrelerinin yaĢam doyumlarını etkilemesi nedeniyle belirli periyodlarla çalıĢmalar yaparak öğrencilerin yaĢamlarıyla ilgili riski en az düzeye düĢürmede fayda sağlamaları önerilebilir. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account