DSpace Repository

YENİ KİRALAMA STANDARDI TFRS 16'NIN FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author DEMİR ERCAN, Derya
dc.date.accessioned 2021-06-09T06:54:50Z
dc.date.available 2021-06-09T06:54:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8881
dc.description.abstract Muhasebe finansal bilgileri sunan ve bu sunumu finansal tablolar ile gerçekleĢtiren bir tür bilgi sistemidir. Benzer Ģekilde, finansal raporlama, finansal raporu hazırlayan ve sunan, raporu teslim alan ve kullanan tarafları içeren çok boyutlu bir mesaj iletme sürecidir. Muhasebe ve finansal raporlama geliĢen dünya piyasalarının en önemli unsurlarındandır. Türkiye‟de ilk kez 1985 yılında yürürlüğe giren Finansal Kiralama modeli; Kamu Gözetim Kurulu (KGK) tarafından Türkçe‟ye çevrilmiĢ olup, uluslararası standartlara göre yapılmaktadır. KGK‟nın baĢlıca rolü mali tablolarda saydamlık ve karĢılaĢtırılabilirlik için ulusal standartları uluslararası olanlar ile uyumlu hale getirmektedir. KGK, UMSK tarafından 2016 yılında yayımlanmıĢ olan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni TFRS 16 Kiralamalar Standardını hayata geçirmiĢtir. Bu çalıĢmada, yeni finansal kiralama standardı TRFS 16‟nın iĢletmelerin mali tablolarına olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıĢtır. Tezin kapsamında; Türkiye finansal kiralama ve muhasebe standartları, finansal kiralama tanımı ve türleri, yeni TFRS 16‟nın finansal tablolara etkileri, TFRS 16 muhasebeleĢtirmesi ile sonuç ve önerilere yer verilmiĢtir. Ġncelememiz sonucunda, kiralama borçların bilançoya dahil edilmesi, piyasalarda artan risk hassasiyetine karĢı olumlu değerlendirilebilir. Ayrıca, Yeni finansal kiralama modeli iĢletmeleri kiralamanın ilk yıllarında daha yüksek faiz giderine katlanmak durumu ile karĢı karĢıya bıraktığı, operasyonel nakit çıkıĢlarını azaltırken, finansman nakit çıkıĢlarını arttırdığı görülmüĢtür. Sonuç olarak, TFRS 16‟nın özellikle kiracı iĢletmelerin finansal tablolarına olumlu ve olumsuz etkileri olduğu ortaya konulmuştur tr_TR
dc.subject Finansal Tablo tr_TR
dc.subject Kiralama Standardı tr_TR
dc.subject TFRS 16 tr_TR
dc.subject TMS 17 tr_TR
dc.title YENİ KİRALAMA STANDARDI TFRS 16'NIN FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account