DSpace Repository

TÜRKİYE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author DÖNMEZ, Burcu
dc.date.accessioned 2021-06-07T07:30:08Z
dc.date.available 2021-06-07T07:30:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8834
dc.description.abstract Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de meydana gelen iĢ kazası ve meslek hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı hayli fazladır. Özellikle meslek hastalıkları ve kazalara yönelik sosyal korumanın yetersizliği ile birlikte alınacak önlemlerinde yetersiz oluĢu nedeniyle ortaya çıkan durumun sonuçları hayli ağır olmaktadır. Meslek hastalığı ve iĢ kazasına yönelik önleyici programların geliĢtirilmesi ve denetiminin doğru ve yeterli Ģekilde yapılması gerekir. Bu çalıĢmada; Türkiye’de ve Dünya’da ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kavramına iliĢkin tanımlamalara yer verilerek, iĢ sağlığı ve Güvenliğinin ülkemizde ve dünya’daki tarihi geliĢim süreçlerine iliĢkin genellemelere gidilmiĢtir. Ayrıca çalıĢmamızda; Türkiye’de ve Dünya’da ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına yönelik mevcut sosyal güvenlik sistemlerine iliĢkin açımlamalara yer verilmiĢtir. Ayrıca ülkemizde uygulanmakta olan 6331 sayılı iĢ sağlığı ve güvenliği kanununun getirmiĢ olduğu yeniliklerden bahsedilerek, sonuçlarına iliĢkin önemi vurgulanmıĢtır. Ayrıca çalıĢmamızda; Türkiye’de ve Dünyada ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konularına iliĢkin yazılmıĢ olan tezler, internet kaynaklı sistemlerden alınmıĢ bilgiler, konu ile alakalı kitaplar ve makalelerden yararlanılarak kaynak tarama tekniği kullanılmıĢtır. tr_TR
dc.subject Sosyal Güvenlik tr_TR
dc.subject Meslek Hastalıklar tr_TR
dc.subject iş kazaları tr_TR
dc.title TÜRKİYE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account