DSpace Repository

SÜTLÜ TATLI ÜRETĠMĠ YAPAN BĠR ĠġLETMEDE ISO 22000 GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN ĠNCELENMESĠ

Show simple item record

dc.contributor.author ÇEVİK, Burcu
dc.date.accessioned 2021-06-04T11:53:03Z
dc.date.available 2021-06-04T11:53:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8824
dc.description.abstract Günümüz dünyasında, küresel ticaretin zaman içinde sınırları ortadan kaldırdığı ve günden güne tüketicilerin bilinçlenmesiyle, gıda güvenliği göz ardı edilemez bir kavram olmuĢtur. Bu sebepten, tüketiciler satın aldığı gıda maddelerinin güvenliğini sorgulamaktadırlar. Birçok ülke müĢteri memnuniyeti ve güvenli gıda üretmek için ihtiyaçlarını ve kendi yasal gerekliliklerini dikkate alarak, kendileri için farklı gıda güvenliği standartları oluĢturmuĢlardır. Küresel ve farklı ülkelere ihracat yapan firmalarda bu çeĢitlilikten ötürü, kavram karmaĢası ve döküman yoğunluğu oluĢmuĢtur. TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı‟nın 2005 yılında yürürlüğe girmesi ile bu karmaĢıklığın ortadan kaldırılması amaçlanmıĢtır. Ayrıca TS EN ISO 22000 standardı gıda güvenliği yönetim sistemi standardı olması ile de bir ilktir. Bu çalıĢmada, sütlü tatlı üreten çok sayıda Ģubeleri olan büyük bir iĢletmede ürün giriĢinden tüketime sunulan süre içerisinde ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standardının ne Ģekilde uygulandığı incelenmiĢtir. Bu iĢletmede sütlü tatlı olarak sütlaç, kazandibi, tavukgöğsü, fıstıklı ve meyveli muhallebi ürünleri üretilmektedir. AraĢtırmada gıda güvenliği yönetim sistemi standardı ISO 22000 için gerekli olan dökümantasyon, hammadde ve son ürün özellikleri, üretim akıĢ Ģemaları, proses adımları, tehlike analizi ve kritik kontrol noktası parametreleri incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda; sütlü tatlı üretimi yapan iĢletmede, hammadde kabul kriterlerinin belirlenmiĢ ve akıĢ Ģemalarının oluĢturulmuĢ olduğu, risk değerlendirmesinin yapılmıĢ olduğu ve kritik kontrol noktalarının (fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik) tespit edilerek kayıt altına alındığı saptanmıĢtır. ĠĢletmede gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulandığı görülmüĢ ancak sürekliliğinin sağlanması için iyileĢtirme yapılması gereken konular; üst yönetim sorumluluğu, eğitim ve denetim olarak tespit edilmiştir tr_TR
dc.subject SO 22000, Sütlü Tatlı tr_TR
dc.subject Kritik Kontrol tr_TR
dc.subject Hijyen tr_TR
dc.subject Potansiyel Tehlike tr_TR
dc.title SÜTLÜ TATLI ÜRETĠMĠ YAPAN BĠR ĠġLETMEDE ISO 22000 GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN ĠNCELENMESĠ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account