DSpace Repository

HABERDE YÖNLENDĠRME, DEZENFORMASYON VE PROPAGANDA: AZERĠ VE ERMENĠ HABER SĠTELERĠNDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNLARIYLA ĠLGĠLĠ YAYINLANAN HABERLERĠN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ

Show simple item record

dc.contributor.author GASIMLI, Laman
dc.date.accessioned 2021-05-31T11:42:30Z
dc.date.available 2021-05-31T11:42:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8697
dc.description.abstract ĠletiĢim araçları insanların karĢılaĢtıkları olaylar karĢısında bir düĢünce Ģekli oluĢturmak için önemli role sahiptir. ĠletiĢim araçları aynı zamanda gerçekleĢen olay karĢısında devletler arasındakı siyasi durumları da etkilemektedir. Bazen yayımlanan bir haber iki devlet arasındaki siyasi ve diplomatik iliĢkileri olumlu yönde etkilese bile, bazen medyada yer alan bir haber yüzünden devletlerarası siyasi gerilimi daha da arttırmakta ve durumu daha da kötüleĢtirebilmektedir. ĠletiĢim araçları günümüzde en etkili propaganda aracı olarak kullanılmakta, insanlara ulaĢtırılmak istenilen bilgi sürekli olarak farklı iletiĢim araçlarıyla sunulmakta ve sonda bu bilginin çoğunluk tarafından doğru olarak kabul edilmesi sağlanmaktadır. Yapılan çalıĢmada, Azerbaycan ve Ermenistan`ın en çok okunan iki haber sitelerinde Dağlık Karabağ`la ilgili yapılan dezenformasyon, misenformasyon ve propagandalar belirlenmeye ve ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun için her iki ülke arasında sıcak çatıĢmanın 1990`lı yıllardan beri üst düzey yaĢandığı 2016 senesinin mart ve nisan ayları seçilerek, bu tarihteki haberler incelenmiĢtir. Söylem analizi yöntemiyle yapılan araĢtırmanın sonucunda Azerbaycan ve Ermenistan tarafının da Dağlık Karabağ konusunda oldukca hassas oldukları, her iki devletin de haber sitelerinde Dağlık Karabağ`dan kendi toprakları olarak söz etmeleri, yayımlanan haberlerde objektiflikten uzaklaĢmaları ve dezenformasyona çokca yer vermeleri görülmektedir. Her iki devletin de haber hazırlarken kendi ülkelerini haklı gördükleri ve sürekli olarak suçlu tarafın karĢı taraf olduğunu vurgulamaları sonucunda, incelenen haberlerde hangi tarafın doğru haber yayımladığı anlaĢılmamaktadır. tr_TR
dc.subject haberde dezenformasyon tr_TR
dc.subject Kitle İletişim Araçları tr_TR
dc.subject haberde propaganda tr_TR
dc.subject nesnel habercilik tr_TR
dc.subject Dağlık Karabağ sorunu tr_TR
dc.title HABERDE YÖNLENDĠRME, DEZENFORMASYON VE PROPAGANDA: AZERĠ VE ERMENĠ HABER SĠTELERĠNDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNLARIYLA ĠLGĠLĠ YAYINLANAN HABERLERĠN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account