DSpace Repository

EVLİ BİREYLERDE ALEKSİTİMİNİN EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author KOPAR, Burcu
dc.date.accessioned 2021-05-31T09:29:17Z
dc.date.available 2021-05-31T09:29:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8689
dc.descriptionabstract Evlilik uyumu konusunda yapılan çalışmalar, evli bireylerin psikolojik süreçlerinin, etkilerini incelemektedir. Bu kapsamda da aleksitimi rahatsızlığının evlilik uyumuna etkileri, çalışmanın ana konusunu meydana getirmektedir. Bunun yanı sıra aleksitiminin bireylerin duygu durumlarını ifade etme açısından sorunlar yaşamasına neden olduğu bilinmektedir. Çalışmanın teorik ve kavramsal şemasının kurulması ile birlikte yapılan saha çalışmasında, anketler doğrultusunda sayısal verilere de ulaşılmıştır. Çalışma 200 kişi ile gerçekleştirilmiş ve ölçek olarak Toronto Aleksitimi Ölçeği ile Evlilik Uyumu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesinde çalışan ve çalışmayan bireylerle gerçekleştirilmiştir.Katılımcıların 112’si (%56) kadın, 88’i (%44) erkektir. Araştırmanın verileri Demografik Soru Formu, 20 soruluk Totonto Aleksitimi Ölçeği ve Evlilik Uyumu Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 20.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma bulgularında 111 kişi Toronto Aleksitimi Ölçeği toplam puan ortalaması altında kalırken, 89 kişi toplam puan ortalamasının altında çıkmış olup, Toronto Aleksitimi Ölçeği puanları ortalamasının altında ve üstünde olan grupları evlilik uyumu ölçeği genel toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U- Testi yapılmıştır ve istatistiksel olarak anlamlı fark bıulunmamıştır [p= 0,79; p> 0.05]. Araştırma bulgularında kadın- erkek arasında aleksitimi sıklığı açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Toronto Aleksitimi Ölçeği verileri ile Demografik Bilgi Formu soruları verileri arasındaki ilişki Kruskal Wallis H testi ile ölçülmüş ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Evlilik Uyumu Ölçeği verileri ile Demografik Bilgi Formu soruları verileri arasındaki ilişki Kruskal Wallis H testi ile ölçülmüş ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. tr_TR
dc.subject Evlilik Uyumu tr_TR
dc.subject Aleksitimi tr_TR
dc.title EVLİ BİREYLERDE ALEKSİTİMİNİN EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account