DSpace Repository

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YETENEK YÖNETİMİ YAKLAŞIMI ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author ERDOĞDU, Atakan
dc.date.accessioned 2021-05-31T05:54:22Z
dc.date.available 2021-05-31T05:54:22Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8667
dc.descriptionabstract Modern çalıĢma hayatı, yıllarca değiĢen ve geliĢen teknoloji, bakıĢ açısı, farklı yaklaĢım modelleri ile değiĢerek Ģimdiki halini almıĢtır. Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan emek yoğun üretim süreçleri personel yönetimi uygulamalarıyla baĢlamıĢ ve günümüzde de etkinliğini sürdüren stratejik insan kaynakları süreçleri ile son Ģeklini almıĢtır. Stratejik insan kaynakları yönetimi çalıĢma hayatına bambaĢka bir bakıĢ açısıyla yaklaĢmıĢ ve süreçleri uzun vadeli, geleceğe dönük bir yaklaĢımla daha kapsamlı olarak ele almıĢtır. Stratejik insan kaynakları yönetiminde uygulanan yetenek yönetimi yaklaĢımı ile doğru iĢe, doğru kiĢiyi yerleĢtirmenin yanında iĢletmeye, iĢin gereklerine, örgüte uyumlu ayrıca da kiĢinin beklentilerinin de iĢletme amaç ve hedeflerine uyumlu olması esas alınmıĢtır. Sadece günümüz için değil, rasyonel tahminlerle gelecekte ihtiyaç duyulacak insan kaynağının teminini de kapsamaktadır. Yetenek yönetimi ile iĢletmeye kazandırılacak olan yetenekli kiĢilerin tedariki ve istihdamının yanında, iĢletme içerisinde bulunan mevcut çalıĢanlarında yeteneklerini belirleyip etkin kullanımı amaçlanmıĢtır. Bunun sonucunda hem çalıĢan hem de iĢletme açısından son derece verimli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. tr_TR
dc.subject Strateji tr_TR
dc.subject stratejik insan kaynakları yönetimi tr_TR
dc.subject yetenek yönetimi tr_TR
dc.subject sürdürülebilirlik tr_TR
dc.title STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YETENEK YÖNETİMİ YAKLAŞIMI ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account