DSpace Repository

TÜKETLCİ DAVRANIġLARI VE MARKA BAĞIMLILIĞI

Show simple item record

dc.contributor.author OKUMUŞ, Arda
dc.date.accessioned 2021-05-27T08:45:01Z
dc.date.available 2021-05-27T08:45:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8634
dc.description.abstract Günümüz pazarlama anlayıĢı, müĢteri yönlü kaliteli üretim, müĢteri memnuniyeti, satıĢ sonrası hizmetler, reklam stratejileri, marka yönetimi çabalarında önemli bir etken olmaktadır. Markayı tüketiciye sunmak, değerini belirlemek, marka bilinirliğini ve marka bağlılığını yaratabilmek marka yönetim sürecini izlemek ve rakiplerinden farklılaĢmak amacıyla mümkün olmaktadır. Bu amaçla tüketiciler ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla çoğu zaman satın alma davranıĢında kendilerine, içinde bulundukları çevre ve arkadaĢ ortamına göre hareket ederek bir markayı tercih etmektedirler. KiĢilerin bir markayı tercih etme sebeplerine bağlı olarak içinde yaĢadıkları ortamın yanı sıra arkadaĢ çevresi de etkili olmaktadır. Rekabette avantaj sağlamanın ve pazarda iyi bir konumda bulunmanın yolu da yeni müĢteriler elde edebilmenin yanı sıra mevcut müĢterilerini kendi markalarına bağlı müĢteriler haline getirebilmektir. Bu çerçevede hazırlanan çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde marka ve markalaĢma çeĢitleri, markanın yararları ve önemi üzerinde durulmuĢtur. Ġkinci bölümde marka bağımlılığının tüketici davranıĢları ve satın alma kararlarını etkileyen faktörler detaylı bir Ģekilde anlatılmıĢtır. Üçüncü bölümde de giyim sektörü hakkında bilgi verilerek gençlerin giyim sektöründe satın alma davranıĢları üzerine araĢtırma detayları ve bulgulara değinilmiĢtir. AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan lisans öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırma 500 katılımcı ile birlikte yapılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda elde edilen bilgiler frekans analizler ve çapraz tablolar ile değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada gençlerin demografik özellikleri ile giyim eĢyası alımında marka bağımlılıklarının oluĢum ve değiĢtirme sebepleri arasında bağlantı kurularak değerlendirmeler yapılmaktadır. tr_TR
dc.subject Marka tr_TR
dc.subject Marka Bağımlılığı tr_TR
dc.subject Satın Alma Davranışı tr_TR
dc.subject Tüketici Davranışı tr_TR
dc.title TÜKETLCİ DAVRANIġLARI VE MARKA BAĞIMLILIĞI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account