DSpace Repository

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIM AMAÇLARININ TEKNOLOJİ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author AKSAN, Ayşe Nur
dc.date.accessioned 2021-05-26T07:51:05Z
dc.date.available 2021-05-26T07:51:05Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8607
dc.descriptionabstract Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin öğretimde teknoloji kullanım amaçlarının teknoloji öz-yeterlik düzeyleri açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin teknoloji öz-yeterlilikleri yaş, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi bağımsız değişkenlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma nicel ve nitel araştırma desenlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem bir araştırmadır. Verilerin toplanması sürecindeki nicel veriler ağırlıkta olduğu için açıklayıcı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul’da görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel boyutuna 80 okul öncesi öğretmeni dâhil edilmiştir. Araştırmanın nitel boyutuna dâhil edilen katılımcılar aykırı durum örneklemesi aracılığıyla belirlenmiştir. Buna göre araştırma için oluşturulan genel örneklem grubundaki öğretmenlere, Doğru (2017) tarafından geliştirilen Eğitimde Teknoloji Kullanımı Öz-Yeterlilik Ölçeği [ETKÖ] yöneltilmiştir. Ardından bu ölçekten en yüksek ve en düşük puan alan dörder katılımcı nitel boyut için belirlenmiştir. Belirlenen alt örneklem grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme soruları yöneltilmiştir. Okul öncesi Öğretmenlerinin TESS puanlarının bağımsız değişkenler ile arasındaki farkın istatistiksel anlamlılığı SPSS programıyla değerlendirilmiştir. Nicel veriler üzerinde sırasıyla; Kolmogorov Smirnov normallik testi, betimsel istatistik ve tek yönlü varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise tümevarımsal içerik analizi yapılmıştır. Nicel veri analizleri sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin tamamının eğitimde teknoloji kullanımı öz-yeterlik inançlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin teknoloji öz-yeterliklerinin yaş, meslekî kıdem ve eğitim düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Diğer yandan nitel veri analizleri sonucu ulaşılan bulgular, teknoloji öz-yeterliği yüksek olan öğretmenlerin teknoloji kullanım amaçlarını daha amaçlı ve gerekçeli bir şekilde sunduklarını göstermiştir. Yüksek teknoloji öz-yeterliğine sahip olan öğretmenler motivasyonu sağlama, devamlılık, katılım, katılımı güçlendirme ve kullanma gerekçesi temalarına atıf yapmışlardır. Bu sonuçlar, mevcut literatür temelinde tartışılmış ve okul öncesi eğitimine bağlamında çeşitli öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.subject Okul Öncesi Eğitimi tr_TR
dc.subject Okul Öncesi Öğretmeni tr_TR
dc.subject Teknoloji tr_TR
dc.subject Özyeterlik tr_TR
dc.subject Teknoloji Öz-yeterliği tr_TR
dc.subject Öğretimde Teknoloji Kullanımı tr_TR
dc.title OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIM AMAÇLARININ TEKNOLOJİ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account