DSpace Repository

ÖN ERGENLİK DÖNEMİNDE KARŞIT OLMA- KARŞI GELME BOZUKLUĞU İLE ZORBALIK DAVRANIŞI VE ANNE BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author ERTUĞRUL, Fatma
dc.date.accessioned 2021-05-24T11:19:14Z
dc.date.available 2021-05-24T11:19:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8567
dc.description.abstract Bu araĢtırmada ön ergenlik dönemindeki öğrencilerin arasında görülen zorbalık davranıĢı eğilimleri ve karĢıt olma karĢı gelme bozukluğu arasında bir iliĢki olup olmadığı ve bu iki değiĢken üzerindeki anne baba tutumlarının etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemi Ġstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan demografik olarak çeĢitlilik gösteren 4 farklı okulda eğitimini sürdüren, yaĢları 10 ile 14 arasında değiĢen öğrenciler ve bu öğrencilerin anne babalarıdır. AraĢtırmaya 154‟ü erkek 144‟ü kız olmak üzere toplam 298 öğrenci ve bu öğrencilerin anne babaları katılmıĢtır. Yapılan nicel çalıĢmalardan sonra Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır; zorbalık ile ilgili biliĢsel becerilerdeki artıĢ ile karĢıt olma karĢı gelme bozukluğu arasında negatif bir korelasyon olduğu görülmüĢtür. Demokratik tutum sergileyen ailelerin çocuklarında daha çok zorbalıkla ilgili biliĢsel becerilerin geliĢmiĢ olduğu ve karĢıt olma karĢı gelme bozukluğunun görülmediği tespit edilmiĢtir. YaĢ küçüldükçe karĢıt olma karĢı gelme bozukluğunun daha çok ortaya çıkan bir durum olduğu görülmüĢtür (p=.025). Akademik olarak kendilerini baĢarılı bulan ve bilgisayar baĢında daha az zaman geçiren öğrencilerin daha az zorbalık davranıĢına baĢvurduğu bulunan diğer önemli bulgulardan biridir (p=.004). Dikkat çekici bir diğer bulgu ise özellikle babanın eğitim durumu ve aile içerisinde çocuğun Ģiddet içerikli davranıĢlara maruz kalmasının zorbalık ile ilgili biliĢsel düzeyi üzerinde ve karĢı olma karĢı gelme bozukluğu bulguları göstermesi ile iliĢkili olduğu tespit edilmiştir tr_TR
dc.subject : Karşıt olma karşı gelme bozukluğu tr_TR
dc.subject zorbalık, ön ergenlik tr_TR
dc.subject anne – baba tutumları tr_TR
dc.title ÖN ERGENLİK DÖNEMİNDE KARŞIT OLMA- KARŞI GELME BOZUKLUĞU İLE ZORBALIK DAVRANIŞI VE ANNE BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account