DSpace Repository

6-10 YAġ ARALAĞINDAKĠ ANNE VE BABASI BOġANMIġ ÇOCUKLARDA DAVRANIġ PROBLEMĠ ANALĠZĠ

Show simple item record

dc.contributor.author ÇINAR, Zübeyde
dc.date.accessioned 2021-05-06T11:13:27Z
dc.date.available 2021-05-06T11:13:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8401
dc.description.abstract Problemin Tanımı: Bu çalışmanın amacı 6-10 yaş aralığında anne-babası boşanmış çocuklarda görülen davranış problemleri; dehb,somatik yakınmalar, öfke nöbetleri, içe kapanıklılık, sosyal ilişki problemleri, yalan söyleme, çalma, korku sorunları gibi çeşitli davranış problemleri değişkenleri arasındaki ilişkilere odaklanarak; davranış problemleri, duygusal sorunlar, dehb, davranış problemleri, akran sorunları, sosyal davranış problemleri olarak gruplama yapılarak olası etkilerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda ailelerin sosyo-demografik özelliklerin davranış problemlerine olası etkileri derinlemesine incelenerek boşanmış ailelerin çocukları ile boşanmamış ailelerin çocukları arasındaki söz konusu farkların incelenerek etkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem:Yapılan araştırmada İstanbul iline bağlı Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinden bulunan ilkokullardan veri toplanmıştır. Toplamda 222 katılımcının bulunduğu bu çalışmanın örneklemini 6-10 yaş arası anne ve babası boşanmış ve boşanmamış çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. 6-10 yaş aralığındaki öğrencilerin davranış problemlerini analiz etmek ve değerlendirmek için GGA Ebeveyn ve Öğretmen formları, diğer parametrelerin problem durum üzerinde olan etkisini incelemek için ebeveynlere kişisel-demografik bilgi formu uygulanmıştır. Bulgular: Boşanmış ve Boşanmamış ebeveyne sahip bireylerin anketlerden aldıkları puanların karşılaştırılması için Bağımsız örneklemler için t-testinden (Independent Samples t-test) yararlanılmıştır. Davranış problemlerinin alt boyutlarını analiz etmek için “levene testi” ve “post-hoc” analizleri yapılmıştır.Test sonucunda elde edilen p değerlerine bakıldığında aile bütünlüğü(boşanmamış) olan ve aile bütünlüğü olmayan (boşanmış) ailede yetişen çocuklar için velilerden alınan verilere göre; duygusal sorunlar (p=0.000), dehb (p<0.166), davranış problemleri (p<0.055), akran sorunları (p< 0.001), sosyal davranış problemleri (p<0.008) alt boyutlarından elde edilen puanların aile bütünlüğü olmayan(boşanmış) ailede yetişen çocukların; aile bütünlüğü olan(boşanmamış) ailede büyüyen çocukların durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Öğretmenlerden alınan verilerden elde edilen p değerlerine bakıldığında aile bütünlüğü(boşanmamış) olan ve aile bütünlüğü olmayan (boşanmış) ailede yetişen çocuklar için; duygusal sorunlar (p=0.000), dehb (p<0.370), davranış problemleri (p=0.000), akran sorunları (p< 0.781), sosyal savranış problemleri (p<0.0002) problem alt boyutlarından elde edilen göre anlamlı bir farklılık gösterdiği. Her iki grup arasında güçlük açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ve ailesi boşanmış olan çocukların güçlük düzeyinin boşanmamış olanlara göre yüksek olduğu belirlenmiştir. xviii Sonuç: Bu araştırmada çeşitli davranış problemlerin boşanmış ailelerin çocukları üzerinde etkili olabileceği yönünde verileri destekleyecek veriler elde edilmiş ve boşanmanın ve sürecin yönetilip yönetilememesinin çocuklar üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Sosyodemografik açıdan diğer çalışmalara göre farklı bir bölgede boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri irdelenmiştir. tr_TR
dc.subject Boşanma tr_TR
dc.subject davranış problemleri tr_TR
dc.subject güçlük tr_TR
dc.subject boşanma ve çocuk tr_TR
dc.subject boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri tr_TR
dc.title 6-10 YAġ ARALAĞINDAKĠ ANNE VE BABASI BOġANMIġ ÇOCUKLARDA DAVRANIġ PROBLEMĠ ANALĠZĠ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account