DSpace Repository

ĠġE ALIM SÜRECĠNDE ĠÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERĠNE ETKĠSĠ: KATILIM BANKACILIĞINA YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author AYGÜN, Mustafa
dc.date.accessioned 2021-04-27T08:50:39Z
dc.date.available 2021-04-27T08:50:39Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7412
dc.description.abstract Firmalar iĢe alım sürecinde iç kaynaklardan yararlanarak çalıĢanların beklentilerini karĢılayıp onları örgütlerine bağlamasını amaç edinirler. Bu çalıĢmanın amacı da iĢe alım sürecinde kullanılan iç kaynakların çalıĢanların örgütsel bağlılığına etkisinin araĢtırmasını yapmaktır. AraĢtırmada “ĠĢletme Ġçi Kariyer Fırsatları Algısı Ölçeği” ve “Meyer ve Allen Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılarak katılım bankasında çalıĢanların iĢletme içi kariyer fırsatlarına yönelik algıları ve örgütlerine olan bağlılıkları ölçülmek istenmektedir. 291 beyaz yakalı katılım bankası çalıĢanına anketler uygulandı. Elde edilen bulgular, iĢletme içi kariyer fırsatlarından yararlananların genel örgütsel bağlılıklarına, duygusal, devam ve normatif bağlılıklarına düĢükte olsa bir etkisinin olduğu ortaya çıkmaktadır. tr_TR
dc.subject İşe alım süreci tr_TR
dc.subject iç kaynaklar tr_TR
dc.subject işletme içi kariyer fırsatları tr_TR
dc.subject örgütsel bağlılık tr_TR
dc.title ĠġE ALIM SÜRECĠNDE ĠÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERĠNE ETKĠSĠ: KATILIM BANKACILIĞINA YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account