DSpace Repository

İŞ GÖRENLERDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author DOĞANGÜN, Şeyda
dc.date.accessioned 2021-04-22T12:28:18Z
dc.date.available 2021-04-22T12:28:18Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7364
dc.description.abstract Yönetim konusun da yapılan araĢtırmalar sonucu çalıĢanların ihtiyaçlarının geniĢlediğini saptanmıĢtır. Daha önceki dönemlerde fizyolojik ihtiyaçları ağır basan çalıĢanların, günümüz Ģartlarında manevi tatminlerini sağlamaya yönelmiĢlerdir. Bunun oluĢmasında günümüz Ģartları etkili olmuĢ, kurumlar sürekli artan rekabetin olduğu bir ortamda, çalıĢanlardan maksimum performans beklemeye baĢlamıĢlardır. Artan beklentiler ve ağırlaĢan çalıĢma koĢulları, çalıĢanların da beklentilerinin artmasına neden olmuĢ ve bazı kavramlar ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. Örgüt içerisinde istikrarlı bir baĢarı ortamı yaratmak, çalıĢanların olduğu kadar yöneticilerinde sorumluluk alanına girmektedir. Yöneticilerin uygun çalıĢma ortamı sağlaması, çalıĢanların isteklerine kulak vermesi ve her koĢulda onların yanında yer alması ile mümkün olmaktadır. ÇalıĢanlara eĢit Ģartlarda davranılması ve emeklerinin karĢılığının eksiksiz verilmesi bu ortamın oluĢmasında temel Ģarttır. Adalet algısı burada ön plana çıkmaktadır. Örgütsel adalet olarak tanımladığımız kurum içerisindeki adil yaklaĢımların tamamı, çalıĢanların davranıĢlarına yön vermektedir. .Hizmet iĢletmeleri hızla değiĢen ve geliĢen bu sektörde motivasyonla çalıĢılması son derece önemlidir. Bu nedenle çalıĢanların yüksek performansla çalıĢmaları ve bunun için de motive olmaları gerekmektedir. Motivasyonun temel Ģartlarından birisi de örgütsel adalet kavramının adil bir Ģekilde yürütülüyor olmasıdır. Bu araĢtırma ile amaçlanan örgüt içerisindeki çalıĢanların performanslarının belirleyicileri olan motivasyon ve adalet kavramlarının çalıĢanlar üzerindeki payının belirlenmesidir. Bu payı belirlerken çalıĢanların sosyo- demografik özelliklerine bakarak adalet ve motivasyon kavramlarının çalıĢanların üzerinde etkilerinin olup olmadığı üzerine çalıĢma sağlanarak diğer faktörlerden ayıran payının belirlenmesi sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlayacak ve tersi durumlar için önlem alınmasını kolaylaĢtıracaktır. Böylece kurumların amaçlarına ulaĢmasında destekleyici bazı öneriler sunulması planlanmaktadır. Bu çalıĢma, çalıĢanların örgütsel adalet algılamalarının motivasyona etkisini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢma evrenini Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren özel sektörlerde çalıĢanları oluĢturmaktadır. Anket çalıĢması toplamda 420 kiĢi ile paylaĢılmıĢ 323 adet verimli sonuç elde edilmiĢtir. Veri analiz sürecinde Sosyal Bilimler için Ġstatistiksel Paket programı (SPSS) kullanılmıĢ ve sonuçlar yorumlanmıĢtır. Kruskal Wallins H, T testi, ANOVA, Korelasyon testleri uygulanmıştır tr_TR
dc.subject Motivasyon tr_TR
dc.subject Örgütsel Adalet tr_TR
dc.subject Örgütsel Adalet Algısı tr_TR
dc.title İŞ GÖRENLERDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI VE ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account