DSpace Repository

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUKLARI OLAN EBEVEYNLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author OĞUZ, Büşra Nur
dc.date.accessioned 2021-04-22T11:59:45Z
dc.date.available 2021-04-22T11:59:45Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7361
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemde çocukları olan ebeveynlerin teknoloji kullanımına yönelik görüşlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda ebeveynlerin teknoloji kullanımına dair görüşleri cinsiyet, yaş, ilçe, öğrenim durumu, çocuk sayısı, gelir düzeyi ve teknoloji kullanım sıklığı bağımsız değişkenlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul’da okul öncesi dönemde çocukları olan ebeveynler oluşturmaktadır. Araştırmada nicel verilerin toplanması için örneklem, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilerek gerekli izinler alınıp il merkezindeki anaokullarından amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini 350 Küçükçekmece ilçesi ve 350 Esenler ilçesinden olmak üzere toplamda 700 ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kılınç, (2015) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn Görüşleri Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ebeveynler aracılığıyla elde edilen veriler üzerinden geçerlik ve güvenirliğe kanıt sağlaması amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi ve Cronbach’s Alpha güvenirlik analizi yapılmıştır. İkinci bir aşama olarak katılımcılardan elde edilen verilerin normalliği Kolmogorov-Smirnov testi aracılığıyla hesaplanmıştır. Alt problemleri yanıtlamak için veriler üzerinde Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H testleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan yedi faktör sahip oldukları içeriklerine göre ayrı ayrı isimlendirilmiştir. Buna göre faktör isimleri; teknoloji kullanımında ebeveyn kontrolü, teknolojinin pedagojik yönü, teknolojinin faydaları, teknoloji kullanma yeterliği, teknolojinin zararları, öneriler ve teknoloji kullanımının sosyal etkisi şeklindedir. Veri analizleri sonucu annelerin teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin yaş, ilçe ve teknoloji kullanım sıklığı değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı görülürken öğrenim durumu, çocuk sayısı ve gelir düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı ortaya çıkılmıştır. Diğer yandan babaların teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin sadece ilçe değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Son olarak ebeveyn görüşleri alt boyutlara göre değerlendirildiğinde teknolojinin pedagojik yönü ve teknolojinin faydaları alt boyutunun babaların lehine farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılırken teknolojinin zararları alt boyutunda ise annelerin lehine farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. tr_TR
dc.subject Okul öncesi eğitimde teknoloji tr_TR
dc.subject teknoloji kullanımı tr_TR
dc.subject ebeveyn görüşleri tr_TR
dc.subject okul öncesi tr_TR
dc.title OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUKLARI OLAN EBEVEYNLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account