DSpace Repository

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author ÇELİK, Betül
dc.date.accessioned 2021-04-21T10:11:41Z
dc.date.available 2021-04-21T10:11:41Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7320
dc.description.abstract Günümüzde işletmeler, örgütsel desteği ve işgörenlerin gösterdikleri performansı birer rekabet unsuru olarak kabul etmektedirler. İşletmeler bu rekabet unsurlarını kurumsal düzenlemelerle her zaman daha iyi sonuçlar alabilmek amacıyla geliştirirken, dış çevre faktörleri olan ekonomik, teknolojik, siyasi ve sosyolojik değişkenlere de adapte olmakla yükümlüdürler. Dolayısıyla işletmeler bir takım iş politikaları ve stratejileriyle örgütün algısını kendi amaç ve hedeflerine uygun ölçüde yönlendirmektedirler. Performans değerlendirmelerinin analiz edilmesi ve yorumlanması neticesinde, işgörenlere yönelik en uygun yönetim şeklini, geri bildirim olarak yansıtmaktadırlar. Bu tezde algılanan örgütsel destek kuramının işgörenlerin performansına yönelik etkisini açıklamak amaçlanmaktadır. Bu tez çalışmasının birinci bölümünde algılanan örgütsel destek tanımı ve kavramı hakkında literatür çalışması yapılmaktadır. Bu tezin ikinci bölümünde işgören performansının değerlendirilme amacı, değerlendirilme yöntemleriyle birlikte değerlendirme zaman diliminde yaşanabilecek olumlu ve olumsuz durumlar hakkında araştırma yapılmaktadır. Tezin üçüncü bölümünde ise araştırma yöntemi olarak seçilen anket çalışması İstanbul Belediyesi bünyesindeki itfaiye teşkilatında yapılmıştır. Bu çalışma örgütsel destek ile işgören performansı kavramlarını kapsamakta ve İstanbul ilinde yapılan araştırma yöntemiyle sınırlandırılmaktadır. SPSS 22.0 İstatistik paket programı kullanarak; demografik değişkenlerin algılanan örgütsel desteğe ve işgörenlerin performansına yönelik etkisi incelenmektedir. Ayrıca örgütsel desteğin işgörenin bireysel, örgütsel ve genel performansına yönelik etkisi de Shapiro Wilk Testi, Kolmogorov-Smirnov Testi, Kruskal Wallis Test, Korelasyon Analizi ve Regresyon analizi ile değerlendirilerek elde edilen bulgular yorumlanmaktadır. Araştırmaya katılan işgörenlerin verileri neticesinde; algılanan örgütsel desteğin işgörenlerin performansına yönelik olumlu ve anlamlı bir etkisi ix olduğu elde edilen bulgulardandır. Demografik değişkenlere göre incelenen işgörenlerin toplam işyerinde çalışma süresi arttıkça örgütsel performanslarında artış olduğu, yine işgörenlerin eğitim düzeyi arttıkça algılanan örgütsel destek seviyesinin giderek düştüğü elde edilen bir diğer bulgulardandır. tr_TR
dc.subject Algı tr_TR
dc.subject Örgüt tr_TR
dc.subject Örgütsel Destek tr_TR
dc.subject Performans tr_TR
dc.subject Performans Değerlendirme tr_TR
dc.title ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account