DSpace Repository

SÜT FABRĠKALARINDA GÜRÜLTÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Show simple item record

dc.contributor.author ÇAKAN, Emine
dc.date.accessioned 2021-04-19T13:01:45Z
dc.date.available 2021-04-19T13:01:45Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7278
dc.description.abstract Süt ve süt ürünleri Türkiye’de üretilen gıda ürünlerinin baĢında gelmektedir. Ġçme sütü baĢta olmak üzere süt ürünlerine talebin artması tüketime arz edilen süt üretimini arttırmıĢtır. Ülkemizde küçük iĢletmelerde iĢlenen süt teknolojik geliĢmelerle birlikte daha büyük iĢletmelerde iĢlenmeye devam etmiĢtir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği açısından çalıĢanlar çeĢitli risklerle karĢılaĢmaktadır. Süt fabrikalarındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenler çalıĢan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalıĢmada fiziksel risklerden biri olan gürültü üzerine araĢtırma yapılmıĢtır. Süt fabrikasında üretimde kullanılan makineler ve araçlar gürültüyü oluĢturan kaynakların baĢında gelmektedir. Bir süt iĢletmesinde imalat, paketleme ve sevkiyat bölgelerindeki belirlenen noktalarda gürültü ölçümü yapılmıĢtır. Ölçüm sonuçlarına göre bazı bölgelerde gürültü maruziyet değerlerinin, ÇSGB’nın belirlediği değerlerden yüksek çıktığı tespit edilmiĢtir. Gürültü kaynağının nedeni ve alınacak önlemlere yönelik araĢtırmalar yapılmıĢtı tr_TR
dc.subject süt ürünleri üretimi tr_TR
dc.subject tarım, iş sağlığı ve güvenliği tr_TR
dc.subject fiziksel riskler tr_TR
dc.subject gürültü tr_TR
dc.subject gürültü maruziyet değeri tr_TR
dc.title SÜT FABRĠKALARINDA GÜRÜLTÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account