DSpace Repository

ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNDE DĠJĠTAL OYUN BAĞIMLILIĞI ĠLE ALEKSĠTĠMĠ VE ÜSTBĠLĠġSEL SORUN ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ

Show simple item record

dc.contributor.author NURULLAYEVA, Narmin
dc.date.accessioned 2021-04-16T12:09:49Z
dc.date.available 2021-04-16T12:09:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7244
dc.description.abstract Amaç: Bu araĢtırmanın amacı ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı, aleksitimi ve üstbiliĢ sorunları arasındaki iliĢkiyi incelemektedir. Yöntem: Ġstanbul‟da 3 ortaokuldan 9-16 yaĢ aralığında 667 öğrenci (%51.1 erkek, s=341, % 48.7 kadın, s=325, %0.1 belirtmemiĢ, s=1) çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. AraĢtırmada KiĢisel Bilgi Formu, 20 soruluk Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20), ÜstbiliĢ Ölçeği Çocuk ve Ergen (ÜBO-ÇE) ve Çocuklar için Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (ÇĠDOBÖ) uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın istatistiksel analizinde ise SPSS 20 programından yararlanılmıĢtır. Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Testi, Bağımsız Örneklem T Testi ve Ġkili Durum Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıĢtır. Bulgular: Erkek katılımcıların Çidobö toplam puanları, kızlara oranla anlamlı ölçüde yüksek bulunmuĢtur. Übö-çe toplam puanları, TAÖ-20 toplam ve alt boyut puanları ile pozitif yönde anlamlı korelasyonlar göstermektedir. Çidobö toplam puanları ile Übö-çe faktör 1 puanları pozitif yönde anlamlı korelasyon göstermektedir. Cinsiyet, ÜBÖ-ÇE faktör 1, TAÖ-20 faktör 1ve TAÖ-20 faktör 3 faktörlerinin dijital oyun bağımlısı olma durumunu anlamlı ölçüde öngördüğü tespit edilmiĢtir. Sonuç: Aleksitimi karakter özelliklerinin erken farkedilmesi ve tedavi planlanması ile üstbiliĢ sorunlarını hedefleyen terapötik müdahaleler dijital oyun bağımlılığı geliĢim riskini azaltabilir. tr_TR
dc.subject Dijital Oyun Bağımlılığı tr_TR
dc.subject Aleksitimi tr_TR
dc.subject Üstbiliş tr_TR
dc.title ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNDE DĠJĠTAL OYUN BAĞIMLILIĞI ĠLE ALEKSĠTĠMĠ VE ÜSTBĠLĠġSEL SORUN ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account