DSpace Repository

TÜRKĠYE VE ĠNGĠLTERE YEREL YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ

Show simple item record

dc.contributor.author gülcüoğlu, hikmetcan
dc.date.accessioned 2021-04-15T07:47:57Z
dc.date.available 2021-04-15T07:47:57Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7165
dc.description.abstract Bu çalıĢmada üniter devlet yapısının egemen olduğu Türkiye ve Ġngiltere'de yerel yönetim sistemleri karĢılaĢtırılmalı olarak incelenmiĢtir. Türkiye ve Ġngiltere‟deki yerelleĢme için gösterilen çabalar dikkate alınmıĢ ve merkezi hükümet ile yerel birimler arasındaki iliĢkilerin incelenmesi çalıĢmanın ana konusunu oluĢturmuĢtur. ÇalıĢma süresince yerli ve yabancı alanyazın yerel yönetim sistemleri ve uygulamalarına iliĢkin bilgilerden yararlanılmıĢtır. ÇalıĢma Türkiye ve Ġngiltere'de yerel yönetim sistemleri konusunda yazılmıĢ makale ve kitapların taranması ve yerel yönetim uygulamaları üzerine devletlerin edinmiĢ olduğu tecrübelerin kullanılması yoluyla hazırlanmıĢtır. Alanyazın bulguları genel olarak değerlendirildiğinde yerel yönetim uygulamaları ve politikaları bakımından Ġngiltere'nin Türkiye'ye nazaran daha aktif ve verimli uygulamalar gerçekleĢtirdiği söylenebilir. Nitekim Ġngiltere'nin yerel yönetim hizmetleri 12.yy 'a dek uzanırken Türkiye'nin çağdaĢ düzeyde yerel yönetim kararları 19. yy ‟da vücut bulabilmiĢtir. Öte yandan Türkiye'nin 19.yy öncesinde Osmanlı Döneminde de farklı birimler adı altında yerel yönetim uygulamaları yürüttüğü bilinmektedir. Ancak halkın doğrudan yerel yönetim faaliyetlerine katılımını ve refahının da bu Ģekilde sağlanacağından hareketle politikalar uygulayan Ġngiltere'ye göre günümüz Türkiye'si merkezi yönetimi ön planda tutarak halkın oluĢturduğu konsey kararlarının bağlayıcılığına gereken ciddiyet verilmemektedir. Bu anlamda sağlıklı yerel yönetim uygulamalarının birincil etki alanında kalan ve onların istek ile Ģikayetlerinin doğrudan kararlar üzerinde etkisinin olması gerektiği baĢka bir deyiĢle merkezi otoritenin esnetildiği halkın katılımıyla oluĢturulduğu demokratik ortamdaki yerel yönetim politikalarının optimum sonuçlar doğuracağı düĢünülmektedir. Nitekim Türkiye halen yerel yönetim uygulamaları üzerine geliĢtirdiği politikalar ve etkinlilerle bu alanda baĢarılı ülkeler arasında yer almak istediğini göstermektedir. tr_TR
dc.title TÜRKĠYE VE ĠNGĠLTERE YEREL YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account