DSpace Repository

EVLĠ BĠREYLERDE EVLĠLĠK UYUMU VE BENLĠK ALGISI ARASINDAKĠ İLİŞKİ

Show simple item record

dc.contributor.author tıraşoğlu, sesil ece
dc.date.accessioned 2021-04-14T08:06:03Z
dc.date.available 2021-04-14T08:06:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7059
dc.description.abstract Günümüzde hemen her alanda yaĢanmakta olan toplumsal değiĢim süreci sanayileĢme, kentleĢme ve modernleĢme paralelinde en fazla aile kurumu üzerinde etkisini göstermektedir. Aile olgusu ise evlilik kavramı ile birlikte ele alınmaktadır. Evlilik, karĢı cinsten iki kiĢinin bir sözleĢme sonucu birlikte yaĢamaya baĢlamalarının anlatımıdır. Aile kavramının özünü oluĢturan evlilik kurumunun; uyum, sevgi ve saygıya dayalı olması, sağlıklı aileleri oluĢturuken aynı zamanda sağlıklı bir toplumunda göstergesidir. Bu çalıĢmada sağlıklı ailelerin oluĢmasında önemli bir yeri olduğu düĢünülen evlilikteki uyumun, bireylerin benlik algısı ile ne denli iliĢkide olduğu anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla çalıĢmada, konunun kavramsal çerçevesinin oluĢturulmasından sonra, evli bireylerle görüĢülerek bazı bulgulara ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmaya Ġstanbul ilinde yaĢamakta olan 300 kadın ve 100 erkek olmak üzere toplam 400 evli birey katılmıĢtır. AraĢtırmanın verileri sosyo-demografik profili anlamak üzere oluĢturulan Anket formu, Evlilik Uyumu Ölçeği ve Sosyal KarĢılaĢtırma Ölçeği kullanılarak toplanmıĢtır. ÇalıĢmanın ilk bölümünde evlilikte uyum konusunda benlik algısının önemine iliĢkin sorun ortaya konarak yapılan çalıĢmanın amacı ve önemine yer verilirken; ikinci bölümde evlilik, evlilikte uyum, benlik algısı, benlik uyumu gibi bazı kavramsal açıklamalara yer verilmiĢtir. Üçüncü bölümde araĢtırmanın yöntemi ile ilgili bilgiler yer alırken; yapılan alan araĢtırmasına iliĢkin açıklamalar yer almaktadır. AraĢtırmanın modeli evren, seçilen örneklem, ve verilerin analizine iliĢkin bilgiler bu bölüm içinde yer almaktadır. Dördüncü bölümde ise, Bağımsız Örnekler T-Testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. BeĢinci bölümde ise araĢtırma sonunda elde edilen bulgular literatür eĢliğinde tartıĢılmıĢ, araĢtırmanın sonuçlarına vurgu yapılarak bazı önerilere yer verilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular, evlilik uyumunun cinsiyete, eğitim düzeyine, çalıĢma durumuna ve anne-babanın medeni durumuna göre farklılık göstermez iken; yaĢa, hane aylık gelir düzeyine, evlilik süresine, evlilik türüne, evliliği yapma biçimine ve çocuk sahibi olma durumuna göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Benzer bir Ģekilde elde edilen sonuçlar benlik algısının cinsiyete, yaĢa, eğitim düzeyine, hane aylık gelir düzeyine, çalıĢma durumuna ve anne-babanın medeni durumuna göre farklılık göstermediğini ancak evlilik süresine, evlilik türüne, evliliği yapma biçimine ve çocuk sahibi olma durumuna göre farklılık gösterdiğini vurgulamaktadır. Sonuç olarak bulgular evlilik uyumu ile benlik algısı arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki olduğunu ortaya koyarken; aĢk evliliği yapan bireylerin, evlilik uyumunun ve benlik algısının mantık evliliği yapan bireylere göre daha yüksek olduğunu, eĢiyle xviii flört ederek tanıĢan bireylerin evlilik uyumunun ve benlik algısının görücü usulü tanıĢan bireylere göre ise daha yüksek olduğunu ortaya koymuĢtur. tr_TR
dc.title EVLĠ BĠREYLERDE EVLĠLĠK UYUMU VE BENLĠK ALGISI ARASINDAKĠ İLİŞKİ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account