DSpace Repository

HABERDE YÖNLENDİRME, DEZENFORMASYON VE PROPAGANDA : AZERİ VE ERMENİ HABER SİTELERİNDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNLARIYLA İLGİLİ YAYINLANAN HABERLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author Gasımlı, Laman
dc.date.accessioned 2020-01-21T08:20:10Z
dc.date.available 2020-01-21T08:20:10Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5360
dc.description.abstract ĠletiĢim araçları insanların karĢılaĢtıkları olaylar karĢısında bir düĢünce Ģekli oluĢturmak için önemli role sahiptir. ĠletiĢim araçları aynı zamanda gerçekleĢen olay karĢısında devletler arasındakı siyasi durumları da etkilemektedir. Bazen yayımlanan bir haber iki devlet arasındaki siyasi ve diplomatik iliĢkileri olumlu yönde etkilese bile, bazen medyada yer alan bir haber yüzünden devletlerarası siyasi gerilimi daha da arttırmakta ve durumu daha da kötüleĢtirebilmektedir. ĠletiĢim araçları günümüzde en etkili propaganda aracı olarak kullanılmakta, insanlara ulaĢtırılmak istenilen bilgi sürekli olarak farklı iletiĢim araçlarıyla sunulmakta ve sonda bu bilginin çoğunluk tarafından doğru olarak kabul edilmesi sağlanmaktadır. Yapılan çalıĢmada, Azerbaycan ve Ermenistan`ın en çok okunan iki haber sitelerinde Dağlık Karabağ`la ilgili yapılan dezenformasyon, misenformasyon ve propagandalar belirlenmeye ve ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun için her iki ülke arasında sıcak çatıĢmanın 1990`lı yıllardan beri üst düzey yaĢandığı 2016 senesinin mart ve nisan ayları seçilerek, bu tarihteki haberler incelenmiĢtir. Söylem analizi yöntemiyle yapılan araĢtırmanın sonucunda Azerbaycan ve Ermenistan tarafının da Dağlık Karabağ konusunda oldukca hassas oldukları, her iki devletin de haber sitelerinde Dağlık Karabağ`dan kendi toprakları olarak söz etmeleri, yayımlanan haberlerde objektiflikten uzaklaĢmaları ve dezenformasyona çokca yer vermeleri görülmektedir. Her iki devletin de haber hazırlarken kendi ülkelerini haklı gördükleri ve sürekli olarak suçlu tarafın karĢı taraf olduğunu vurgulamaları sonucunda, incelenen haberlerde hangi tarafın doğru haber yayımladığı anlaĢılmamaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Kitle iletişim araçları tr_TR
dc.subject Haberde dezenformasyon tr_TR
dc.subject Haberde propaganda tr_TR
dc.subject Nesnel habercilik tr_TR
dc.subject Dağlık Karabağ sorunu tr_TR
dc.subject Mass media tr_TR
dc.subject Disinformation in the news tr_TR
dc.subject Propaganda in the news tr_TR
dc.subject Objective reporting tr_TR
dc.subject Nagorno-Karabakh problem tr_TR
dc.title HABERDE YÖNLENDİRME, DEZENFORMASYON VE PROPAGANDA : AZERİ VE ERMENİ HABER SİTELERİNDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNLARIYLA İLGİLİ YAYINLANAN HABERLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Mass Media has an important rol to create a way of thinking against the events people face. Mass media also affect the political situation between states in the face of the incident. Sometimes, even if a news report affects the friendship and friendship relations between the two states positively, sometimes it may increase the interstate political tension and make the situation worse. The mass media is now used as the most effective propaganda tool, and the information that is intended to be delivered to the people is continuously presented through different means of communication and at the end it is ensured that this information is accepted correctly by the majority. In the thesis study, it was tried to identify and reveal the disinformation, misenformation and propagandas about Nagorno-Karabakh on the news sites of Azerbaijan and Armenia. For this reason, the March and April months of 2016, where conflicts between the two countries were experienced, were selected and the news on this date were examined. As a result of the research conducted with the method of discourse analysis, it is seen that Azerbaijan and Armenia are very sensitive about Nagorno-Karabakh, both states refer to the news sites as Nagorno- Karabakh, as their own territory, and they give away much of the objectivity and disinformation. As both states justify their own country in preparing their news and consistently emphasize that the criminal party is the opposite party, it is not understood which side published the correct news. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 258 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Gasımlı, Laman, HABERDE YÖNLENDİRME, DEZENFORMASYON VE PROPAGANDA : AZERİ VE ERMENİ HABER SİTELERİNDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNLARIYLA İLGİLİ YAYINLANAN HABERLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account