DSpace Repository

PREPOLİMERİZE POLİMETİLMETAKRİLAT KAİDE MATERYALLERİNİN YÜZEY ÖZELLİKLERİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İN-VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Zaimoğlu, Ali
dc.date.accessioned 2020-01-21T07:15:18Z
dc.date.available 2020-01-21T07:15:18Z
dc.date.issued 2016-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5351
dc.description.abstract Yeni üretilen materyallerin yüzey ve mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi oral sağlığın idamesi açısından son derece önemlidir. İn-vitro çalışmamızda; günümüzde sıkça kullanılan konvansiyonel ısı ile polimerize (Promolux) rezin materyali ile 3 farklı prepolimerize PMMA kaide bloklarının (Merz, Avadent, Polident) yüzey özellikleri ile eğilme dayanımları/eğilme modülleri incelenmiştir. Ayrıca ısıl döngü işleminin materyallerin yüzey karakteristikleri (yüzey pürüzlülüğü ve hidrofobosite gibi) ve mekanik özelliklerine etkisi de değerlendirilmiştir. Materyallerin yüzey pürüzlülüğü ve hidrofobosite değerleri (n=10/grup) ise her materyalden hazırlanan pürüzlü ve parlak örnekler kıyaslanarak incelenmiştir. Örneklerin yüzey pürüzlülükleri profilometre ile ölçülmüştür. Distile suyla yapılan temas açısı ölçümleri materyallerin hidrofobositelerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Materyal örneklerinin eğilme dayanımı/eğilme modülleri üç nokta eğme testi kullanılarak test (MPa, n = 10) edilmiştir. Bütün veriler ANOVA ve Tukey HSD test /Tamhane’s T2 testi ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak alınmıştır. Bütün materyallerin pürüzlü ile parlak örnekleri arasında yüzey pürüzlülüğündeki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Birbirleri ile karşılaştırılan materyallerin aralarında da yüzey pürüzlülüğü açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p<0,01). Isıl döngü işlemi uygulanmayan pürüzlü gruplarda, materyaller arasında bulunan en yüksek ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri (Ra), Polident ‘ de ve en düşük ise Merz materyalinde saptanmıştır. Parlak örnekler arasında en yüksek ortalama pürüzlülük değeri (Ra) gösteren materyalin Kontrol, en düşük değeri gösterenin ise Merz olduğu saptanmıştır. Bütün kaide rezinlerinin pürüzlü yüzeylerinde ölçülen su temas açısı parlak yüzeylerden daha yüksek bulunmuştur (p<0,01). Hidrofobik materyallerin pürüzlülüğündeki artış temas açısının da artmasına neden olmuştur. Bütün materyal gruplarında (ısıl döngü uygulanan/uygulanmayan), en yüksek eğilme dayanımı Polident, en düşük dayanım değeri ise Kontrol materyalinde bulunmuştur (p<0.01). En yüksek eğilme modülü Kontrol, en düşük ise Merz materyali için bulunmuştur. Test edilen bütün kaide materyalleri eğilme dayanımı ve modüllü açısından gereksinimleri (65 MPa, 2000 MPa sırasıyla) karşılamışlardır. Genel olarak, ısıl döngü işlemi materyallerin yüzey pürüzlülüğü, temas açısı, eğilme dayanımı/modülünü negatif olarak değiştirmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ tr_TR
dc.subject Dijital CAD/CAM protezler tr_TR
dc.subject Yüzey pürüzlülüğü tr_TR
dc.subject Eğilme dayanımı/modülü tr_TR
dc.subject Isıl döngü işlemi tr_TR
dc.subject Digital CAD/CAM dentures tr_TR
dc.subject Surface roughness tr_TR
dc.subject Flexural strength/modulus tr_TR
dc.subject Thermocycling tr_TR
dc.title PREPOLİMERİZE POLİMETİLMETAKRİLAT KAİDE MATERYALLERİNİN YÜZEY ÖZELLİKLERİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İN-VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The assessment of newly produced materials in terms of surface and mechanical properties is of paramount importance for maintaining oral health. In this in-vitro study we assessed the surface properties and flexural strength/flexural modulus of commonly used conventional resin materials polymerized with heat (Promolux) and 3 different prepolymerized PMMA denture base blocks (Merz, Avadent, Polident). Moreover, the effects of thermal cycling on material surface characteristics (such as; surface roughness and hydrophobicity) and on mechanical properties were also evaluated. The surface roughness and hydrophobicity values of materials (n=10/group) were also assessed by comparing rough and smooth surfaces prepared from each material. The surface roughness values of samples were measured with a profilometer. Using distilled water we measured the contact angle in order to evaluate the hydrophobicity of the materials. Samples of each material were tested for flexural strength and flexural modulus by using a three-point flexural test (MPa, n = 10). All data were statistically analyzed using ANOVA and Tukey HSD test /Tamhane’s T2 test. The significance level was set at α=0.05. For all materials, the surface roughness difference between rough and smooth surfaces was statistically significant (p<0.01). Statistically significant differences were also found among materials for surface roughness (p<0.01). Among the rough group without thermocycling, the highest mean surface roughness value (Ra) was found in Polident whereas the lowest Ra was found in Merz (p<0.01). Among the smooth group materials, the highest mean surface roughness value (Ra) was found in the control material whereas the lowest Ra was found in Merz (p<0.01). For all base resins, the water contact angle measured on rough surfaces were found to be higher than that on smooth surfaces (p<0.01). An increase in the roughness of hydrophobic material resulted in an increase in thse water contact angle. In all material groups, the highest mean flexural strength was found in Polident whereas the lowest value was found in the control material (p<0.01). The highest mean flexural modulus was found in the control material, whereas the lowest value was found in Merz. The tested denture base materials fulfilled the requirements regarding flexural strength and modulus (65 MPa, 2000 MPa respectively). In generally, thermocycling adversely changed the surface roughness, contact angle and flexural strength/ flexural modulus values of materials. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 83 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Zaimoğlu, Ali, PREPOLİMERİZE POLİMETİLMETAKRİLAT KAİDE MATERYALLERİNİN YÜZEY ÖZELLİKLERİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İN-VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ(2016), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account