DSpace Repository

METROPOLİTEN KENTLERDE DENİZ KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Mevlütoğlu, Baran
dc.date.accessioned 2020-01-08T12:38:06Z
dc.date.available 2020-01-08T12:38:06Z
dc.date.issued 2019-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5278
dc.description.abstract Tarih boyunca insanların güvenliğinin ve ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mal ve özgürlüklerinden vazgeçerek ortak bir yönetim ve kurallar altında toplanma kararı neticesinde oluşan toplumların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte ortaya çıkan kentlerin niteliğinde çağların şartlarına göre değişimler meydana gelmiştir. İnsanlık tarihinde bir dönüm noktası olan sanayi devrimi ile birlikte ticari, sanayi ve hizmet faaliyetlerinin gelişmesi kentlerin yapısını değiştirmiştir. 20. yüzyıldan itibaren ulaşım olanakları ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber büyüyen kentlerin yapısında ve çevresi ile ilişkilerinde yaşanan fonksiyonel değişimler metropoliten kent modelinin oluşmasını sağlamıştır. Sanayi devrimi ve küreselleşme ile birlikte insanoğlunun ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda savurganca ve bilinçsizce kullanılan doğal kaynaklar, hızlı ve kontrolsüz kentleşme, kentsel altyapı sorunları ve aşırıya gidilen üretim-tüketim döngüsü nedeniyle çevrede meydana gelen tahribat, günümüzde çevre kirliliğinin insanlığın geleceğini tehdit eder seviyeye ulaşmasına neden olmuştur. 1970’li yıllardan itibaren yaşanan çevre kirliliğinin insan ve çevre üzerindeki etkisinin önüne geçilemeyeceği boyutlara ulaşması ile beraber ülkeler ulusal baz da uyguladıkları politikaların işe yaramaması nedeniyle uluslararası alanda çözüm arayışlarına gitmiştir. Başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere bölgesel ve küresel ölçekte çevrenin korunmasına yönelik sürdürülebilir bir yönetim ile kirliliğin önlenmesi ya da en aza indirilmesine yönelik politikalar oluşturulmaya başlanmıştır. İnsanlık için hayati derece öneme sahip olan denizlerin kirlenmesi son yıllarda dünya gündemini meşgul eden en önemli çevre kirliliği sorunlarından bir tanesi haline gelmiştir. Denizlerin kirlenmesinde kara ve deniz kökenli birçok faktör vardır. Deniz kökenli kirleticilerden en önemlisi petrol kirliliği ve deniz yolu taşımacılığıdır. Deniz yolu taşımacılığı yapan gemilerin karıştıkları kazalardan kaynaklı petrol kirliliğinin yanında katı atıklar, sintine, kirli balast vb. sular, yağlar gemi kaynaklı atıklar da kirliliğe neden olmaktadır. Bunların yanında gemi, uçak vb. suni yapıların kasten denize batırılması, deniz yatağında yapılan petrol ve değerli maden arama vb. çalışmaları ve kara ve atmosferden kaynaklı kirlilikler denizleri kirletmektedir. Bu kirliliklerin önüne geçilebilmesi ve gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla devletler yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yasal ve yönetsel düzenlemeler yapmış ve tedbirler almıştır. Bu çalışmada örnek olay yönetimi kullanılarak metropoliten kentlerde büyükşehir belediyelerinin deniz kirliliği ile mücadele kapsamında verdiği hizmetler değerlendirilecektir. Çalışmanın giriş bölümü ile birlikte ikinci bölümünde kent kavramı ve kentlerin tarihsel gelişimi, metropol ve metropoliten kent kavramları, çevre kavramı ve çevre-insan ilişkisi; üçüncü bölümünde çevre kirliliği, çeşitleri ve nedenleri, çevre kirliliği ile mücadele kapsamında uygulanan çevre politika ve araçları, ulusal ve uluslararası alanda yapılan yasal ve yönetsel düzenlemeler, yerel yönetimlerin yaklaşımı, deniz kirliliği ile mücadele kapsamında deniz kirliliği kavramı ve nedenleri, ulusal ve uluslararası alanda yapılan yasal ve yönetsel düzenlemeler ve Fransa ve Hollanda ülkeleri ölçeğinde uluslararası alanda deniz kirliliği ile mücadeleye yönelik verilen hizmetler; dördüncü bölümünde deniz kirliliği ile mücadele kapsamındaki çalışmaları değerlendirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler üzerinde çalışılmıştır. Sonuç bölümünde İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmetlerin ve istatistiklerin değerlendirilmesi yapılmış ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Sonuç olarak İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nün; mali bütçesinin, yetki ve sorumluluklarının, hizmet alanları ve çeşitliliğinin artış gösterdiği, deniz kirliliğine yönelik en yakın ve hızlı hizmet vermek amacıyla İstanbul genelindeki sorumluluk alanına giren deniz, kıyı, dere, plaj vb alanlarda temizlik hizmetleri verdiği, gemi atıkları ve petrol türevi atıkların yönetimi ve geri kazanımına yönelik hizmetleri yürüttüğü, gemi kaynaklı deniz kirliliği denetimi hizmetleri verdiği ve deniz kirliliği ile mücadeleye yönelik hizmetleri ile Türkiye’de örnek model olduğu gözlemlenmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Metropoliten Kent tr_TR
dc.subject Çevre tr_TR
dc.subject Çevre Kirliliği tr_TR
dc.subject Deniz Kirliliği tr_TR
dc.subject Deniz Kirliliği ile Mücadele tr_TR
dc.subject Metropolitan City tr_TR
dc.subject Environment tr_TR
dc.subject Environmental Pollution tr_TR
dc.subject Marine Pollution tr_TR
dc.subject Fight Against Marine Pollution tr_TR
dc.title METROPOLİTEN KENTLERDE DENİZ KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Throughout history, the nature of the cities that showed up with transition to settled life of the societies that emerged as a result of the decision to gather under a common management and rules, by giving up the property and freedoms for the purpose of meeting the security and common needs of the people, has changed according to the conditions of the ages. With the Industrial Revolution, which is a turning point in human history, the development of commercial, industrial and service activities has changed the structure of cities. The functional changes in the structure and the relations with environment of growing cities, with the development of transportation facilities and communication technologies since the 20th century, have led to the formation of the metropolitan city model. The natural resources that is used unconscious and extravagant in line with human needs and interests with the Industrial Revolution and globalization, rapid and uncontrolled urbanization, urban infrastructure issues and the destruction of the environment due to the excessive production-consumption cycle have caused environmental pollution to reach the level that threatens the future of humanity today. As the environmental pollution experienced since the 1970s has reached the limits in which the impact on human and environment cannot be prevented, countries have been looking for solutions in international arena because the policies they applied on national basis are not working. The policies for prevention or minimization of pollution through a sustainable management which aimed at protection of the environment at the regional and global level, initially by the United Nations and the European Union, have been initiated. Pollution of marines, which are of vital importance to humanity, has become one of the most important environmental pollution problems that has occupied the world agenda in recent years. There are many factors of land and marine origin in the pollution of the seas. The most important pollutants of marine origin are oil pollution and maritime transport. In addition to the oil pollution caused by the accidents involving maritime transport vessels, solid wastes, bilge, waters like dirty ballast, oils, ship-based wastes also cause pollution. In addition to these, deliberately submerging of artificial structures like ship and aircraft, exploration studies for oil and precious metals etc. in the sea bed and pollution from the land and atmosphere pollute the seas. In order to prevent these pollutions and to leave a cleaner world for future generations, states have made legal and administrative arrangements and taken measures at local, national and international levels. In this study, the services provided by metropolitan municipalities to fight against marine pollution in metropolitan cities will be evaluated by using case study management. In the introduction chapter and second chapter of this study, the concept of the city and the historical development of the cities , the concepts of metropolis and metropolitan cities, the concept of environment and the relationship between environment and human ; in third chapter environmental pollution, types and causes of environmental pollution, environmental policy and tools applied in the context of the fight against environmental pollution , national and international legal and administrative arrangements, the approach of local governments, the concept and causes of marine pollution in the context of the fight against marine pollution , national and international legal and administrative arrangements , services for the fight against marine pollution in the international arena at the scale of France and Netherlands countries ; in fourth chapter the services provided by the Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Marine Services to evaluate the activities in the field of fighting against marine pollution have been studied. In final chapter, services and statistics that are given by Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Marine Services are evaluated and offered with solutions. In conclusion, it is observed that Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Marine Services with its financial budget, authority and responsibilities, service areas and diversities showing an increase, provides cleaning services in the sea, shore, stream, beach, etc. which are in the area of responsibility across Istanbul in order to provide the closest and fastest service to marine pollution, implements services for ship waste and oil derivative waste management and recovery , serves for ship-borne marine pollution control and serves as a model in Turkey with its services for the fight against marine pollution. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 164 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Mevlütoğlu, Baran, METROPOLİTEN KENTLERDE DENİZ KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account